BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosmacz-Chodorowska Anna (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Title
Interoperacyjność systemów logistycznych automatycznej identyfikacji na świecie i w praktyce Sił Zbrojnych RP
The Interoperability of Automatic Capture Logistic Systems in the World and in the Polish Armed Forces
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 8, s. 11-17, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Problems of Quality
Keyword
Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, System automatycznej identyfikacji
Supply chain, Logistics in supply chain, Automatic identification systems (AIS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Narzędziem usprawniającym logistykę łańcuchów dostaw jest automatyczna identyfikacja (ADC). Na podstawie przeglądu i oceny dotychczas wdrażanych systemów ADC na świecie i w Polsce dokonano doboru standardów i rozwiązań, które są obecnie wdrażane w Siłach Zbrojnych RP, wykorzystując synergię obrotu towarowego w gospodarce cywilnej i wojskowej. Jednoznaczność, bezbłędność danych, pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, nie tylko usprawnia logistykę łańcuchów dostaw i funkcjonowanie wojska na co dzień oraz w okresie konfliktu zbrojnego, ale również wpływa na poziom bezpieczeństwa kraju, społeczeństwa i żołnierzy wojsk sprzymierzonych w NATO. (abstrakt oryginalny)

Automatic Data Capture (ADC) is a tool streamlining the logistics of supply chains. Following a review and assessment of ADC systems implemented in Poland and all over the world, standards and solutions, currently being implemented in the Polish Armed Forces and providing for the synergy of merchandise trade, have been chosen. The coherence and completeness of data obtained in real time not only streamline the logistics of supply chains and operations of the army every day and during armed conflicts, but also affect the level of security of the state, society and allied NATO soldiers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Decyzja Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym produktów dostarczanych do resortu obrony narodowej. (2014). Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2014 г., Poz. 11.
 2. Feller Andrew, Dan Schunk, Tom Callarman. 2006. Value Chain versus supply chains. BPT Trends, www.bpttrends.com.
 3. Hałas Elżbieta, Anna Kosmacz-Chodorowska. 2014. ADC i EDI jako efektywne technologie logistyczne podwójnego zastosowania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, s. 314-326.
 4. Hałas Elżbieta, Anna Kosmacz-Chodorowska. 2015. Kodowanie dostaw do wojska wg GSl - dobre praktyki biznesowe i ich realizacja w polskich Siłach Zbrojnych (Military supplies coding according to GSl - good business practices and their implementation in the Polish Armed Forces). Referat wygłoszony na: Międzynarodowa Konferencja "Globalne standardy i rozwiązania łańcucha dostaw w praktyce obrony narodowej państw Grupy Wyszehradzkiej" (Global supply chain standards & solutions in practice of national defence of Visegrad (V4) countries). Budapeszt.
 5. Harps Leslie Hansen. 2005. From Factory to Foxhole: The Battle for Logistics Efficiency, http://www.inboundlogistics.com/cms/article/from-factory-to-foxhole-the-battle-for-logistics-efficiency/
 6. Kosmacz-Chodorowska Anna. 2014. Funkcjonalność opakowań w łańcuchu dostaw w aspekcie ich kodowania dla potrzeb systemów automatycznej identyfikacji (The functionality of packagings in the supply chain in the aspect of their coding for the purposes of automatic identification systems). Product and packaging, Contemporary Challenges, ed. by Lewandowski J., Walaszczyk A., Jałmużna I. Łódź: Politechnika Łódzka, s. 81-95.
 7. Kosmacz-Chodorowska Anna. 2014. Wyroby spożywcze dla wojska - nowe wymagania dla dostawców. Przemysł Spożywczy, nr 7, s. 8-10.
 8. Kosmacz-Chodorowska Anna. 2015. Wdrażanie kodów kreskowych w wojsku - współpraca z dostawcami (Bar code implementation in deliveries to polish army - co-operation with supplier). Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, s. 334-354.
 9. Kosmacz-Chodorowska Anna. 2016. Znaczenie ustanda-ryzowanego znakowania opakowań dla integracji i doskonalenia łańcucha logistycznego. Opakowania w łańcuchu dostaw. Wybrane problemy, pod red. Wacława Wasiaka. Warszawa, s. 133-157.
 10. Kosmacz-Chodorowska Anna. (w druku) 2017. Interoperacyjność standardów i rozwiązań w zakresie usprawniania logistyki łańcuchów dostaw gospodarki cywilnej i wojskowej z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji. Referat wygłoszony na: VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna FORUM 2017. Poznań.
 11. Praca zbiorowa. 2004. Traceability management tools for agriculture, food and beverage products. Bruksela: EAN International.
 12. Praca zbiorowa. 2012. Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Poznań: Instytut Logistyki I Magazynowania.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.8.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu