BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Wiesław (Instytut Techniki Budowlanej)
Title
Nowe wymagania NATO dla dostawców - AQAP 2110 wydanie D 2016
The New NATO Requirements for Suppliers - AQAP 2110 Edition D 2016
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 8, s. 18-23, rys., bibliogr. 19 poz.
Problems of Quality
Keyword
Standardy jakości, Normy jakościowe, System zarządzania jakością, Zarządzanie ryzykiem
Quality standards, Quality standards, Quality management systems, Risk management
Note
streszcz., summ.
Company
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstract
W artykule rozpatrywana jest Sojusznicza Publikacja Zapewniania Jakości AQAP 2110 "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji" wydanie D, wersja 1 z czerwca 2016 r. w porównaniu do poprzedniego wydania AQAP 2110 z 2008 r. Celem artykułu jest przedstawienie, w ujęciu pragmatycznym, nowych wymagań natowskiego standardu AQAP 2110 D, mających zastosowanie do systemów zarządzania jakością producentów i dostawców wyrobów obronnych oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas ich wdrażania w organizacji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano analizę terminologii oraz nowych wymagań natowskiego standardu AQAP 2110 D. W części empirycznej, opracowanej na podstawie doświadczeń wynikających z badań własnych przeprowadzonych w polskich organizacjach wytwarzających wyroby obronne zgodnie z wymaganiami systemów AQAP i Wewnętrznego Systemu Kontroli, jako przykład praktycznego rozwiązania przedstawiono - w formie "mapy procesów" - propozycję przyporządkowania poszczególnych wymagań AQAP 2110 0 do procesów określonych w organizacji. Opracowano wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań i podanych przykładowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The Allied Quality Assurance Publication AQAP 2110 "NATO requirements for quality assurance in design, development and manufacture" edition D, version 1 July 2016 is examined in the article, in relation to the requirements of previous edition AQAP 2110 dated 2008. The purpose of the article is to present a pragmatic approach to the new requirements of NATO standard AQAP 2110 edited June 2016 applicable to the quality management systems of manufacturers and suppliers of defence products and an indication of the possibility of practical applications during implementation by the organization. In the theoretical part the article presents an analysis of terminology and the new requirements of the NATO AQAP 2110 standard edition D. In the empirical part, drawing on the experience of the own research conducted in Polish organizations producing defence products according to the requirements of AQAP and Internal Control System as an example of a practical solution a "process map" of the processes within an organization is proposed. Conclusions from the conducted comparisons and given exemplary embodiments are also provided. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. ACMP 2100 (wydanie A). 2014. "Wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją". Bruksela.
 2. AQAP 2110 (wydanie 3). 2008. "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji". Bruksela.
 3. AQAP 2110 (wydanie D). 2016. "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji". Bruksela.
 4. Gajewski Piotr. 2007. "Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja". Warszawa: PWE.
 5. Kosiński Włodzimierz, Joanna Wójcik, Joanna Jasińska. 2013. "Zarządzanie ryzykiem w pracach rozwojowych - zagrożenia a może szanse". Problemy Jakości 2013/4.
 6. Krupnik Dorota. 2011. "10 lat według standardów NATO". Problemy Jakości 2011/3.
 7. PN-EN ISO 9001:2009. 2009, "Systemy zarządzania jakością. Wymagania". Warszawa: PKN.
 8. PN-EN ISO 9000:2015. 2015. "Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia". Warszawa: PKN.
 9. PN-EN ISO 9001:2015-10. 2015. "Systemy zarządzania jakością. Wymagania". Warszawa: PKN.
 10. PN-ISO 10007:2005. 2005. "Systemy zarządzania jakością-Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją". Warszawa: PKN.
 11. PKN-ISO Guide 73:2012. 2012. Zarządzanie ryzykiem - Terminologia. Warszawa: PKN.
 12. PN ISO 31000:2012. 2012. "Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne". Warszawa: PKN.
 13. Rawi Rajman. Md. Project Risk Identification for New Project Manager (http://www.projecttimes.com/articles/project-risk-identification-for-new-project-manager.html)
 14. Swiderski Andrzej. 2005. "Zarządzanie jakością - wymagania NATO". Problemy Jakości 2005/12.
 15. Swiderski Andrzej, Joanna Jasińska. 2006. "Problemy oceny ryzyka w procesach realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP". Problemy Jakości 2006/1.
 16. Swiderski Andrzej, Jerzy Szkoda, Witold Pokora. "Zarządzanie konfiguracją - wymagania NATO (AQAP)". Problemy Jakości 2006/8.
 17. Świderski Andrzej. 2006. "Integracja z NATO i UE". Problemy Jakości 2006/7.
 18. Urbaniak Maciej. 2016. "Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości". Problemy Jakości 2016/6.
 19. Wróblewski Ryszard. 2011. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo--Humanistycznego w Siedlcach nr 90. Siedlce.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.8.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu