BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszewska Jolanta (Politechnika Opolska)
Title
Koncepcja klastra w logistyce
The Cluster Concept in Logistics
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 2, s. 2-5, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Klastry, Cykl życia, Logistyka
Business cluster, Life cycles, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Klaster jest przykładem zastosowania specyficznego rozwiązania dla poprawienia pozycji rynkowej przedsiębiorstw w nim uczestniczących. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania klastra w działaniach logistycznych. Zaprezentowano różne podejścia do koncepcji i przykłady przypadków klastrów funkcjonujących w logistyce, wskazując na istotę klastrowania w tym sektorze z uwzględnieniem ujawniających się barier. (abstrakt oryginalny)

Cluster is an example of a specific solution for improve the market position of companies participating in it. The aim of the article is to point out the possibilities of using cluster in logistics operations. There were different approaches to the concept and examples of cases of clusters operating in logistics, pointing to the essence of clustering in the sector, taking into account revealing barriers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bergmansson, E.M., Johanson, B. (red.) (2005). Industrial clusters an inter-firm network. Norhampton: EE Pulishing, 34-38.
 2. Cooks, P. (2001). Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial and Corporate Change, 10 (4), 945-974.
 3. DeBresson, C. (1996). Why innovative activities cluster. W: C. DeBresson (red.), Economic Interdependence and Innovative Activity: An Input-Output Analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 149-164.
 4. Feser, E.J. (1998). Old and new theories of industry clusters. W: M. Steiner (red.), Clusters and Regional Specialisation: On Geography, Technology, and Networks. London: Pion, 18-10.
 5. Gorynia, M., Jankowska, B. (2007). Wpływ klastrów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, (7-8), 1-18.
 6. Know. Paper presented at the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, 12-13 November; za: Martin, R., Sunley P. (2003). Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?Journal of Economic Geography, 3 (1), 5-35.
 7. Maskell, P., Kebir, L. (2006). 2 What qualifies as a cluster theory? W: B. Asheim, P. Cooke, R. Martin (red.), Clusters and regional development: Critical reflections and explorations, Journal of Economic Geography, 4 (1), 30-49.
 8. Padmore T., Gibson, H. (1998). Modeling regional innovation and competitiveness. W: J. de la Mothe, G. Paquet (red.), Local and Regional Systems of Innovation. Boston, Dordrecht and London: Kluwer Academic Publishers.
 9. Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 76 (6), 77-90.
 10. Rabelotti, R. (1995). Is There an Industrial District Model? Footwear Districts in Italy and Mexico Compared. World Development, 23 (1), 29-41.
 11. Rosenfeld, S.A. (1996). Overachievers: Business Clusters That Work, Prospects for Regional Development. Chapel Hill, NC: Regional Technology Strategies; za: Rosenfeld, S.A. (1997). Bringing business clusters into the mainstream of economic development. European Planning Studies, 5 (1), 3-23.
 12. Simmie, J., Sennett, J. (1999). Innovation in the London Metropolitan Region, Ch. 4. W: Hart, D., Simmie, J., Wood, P., Sennett, J. Innovative Clusters and Competitive Cities in the UK and Europe. Oxford Brookes School of Planning Working Paper 182; za: Martin, R., Sunley P. (2003). Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? Journal o f Economic Geography, 3 (1), 5-35.
 13. Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin, 50-55.
 14. Swann, G.M.P. (1998). Towards a Model o f Clustering in High Technology Industries. W: G.M.P. Swann, M. Prevezer, D. Stout (red.), The Dynamics of Industńal: International Comparisons in Computing and Biotechnology. Oxford: Oxford University Press, 52-76.
 15. Van Dijk, M.P.V., Sverrisson, A. (2003). Enterprise clusters in developing countries: mechanisms of transition and stagnation. Entrepre- neurship&Regional Development, 15 (3), 183-20.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu