BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharek Daniel (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych), Foltyn Agnieszka (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)
Title
Wymagania konstrukcyjne opakowań wykorzystywanych do przewozu materiałów promieniotwórczych wojskowymi statkami powietrznymi
Construction Requirements for Packaging Used for the Transport of Radioactive Materials by Military Aircraft
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 8, s. 30-36, tab., bibliogr. 8 poz.
Problems of Quality
Keyword
Wojsko, Transport lotniczy, Surowce promieniotwórcze, Opakowania, Bezpieczeństwo w transporcie, Produkt niebezpieczny
Army, Air transport, Radioactive materials, Packaging, Transport safety, Dangerous product
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Siłach Zbrojnych RP nie obowiązują obecnie uregulowania prawne (procedury), które normowałyby zasady transportu lotniczego substancji promieniotwórczych, w tym stosowania opakowań odpowiednich do istniejącego zagrożenia. Celem niniejszego artykułu jest wypełnienie - choć w części - istniejącej luki. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, a głównie obowiązujących międzynarodowych uregulowań lotniczych, została podjęta próba wskazania jakości opakowań (wymagań konstrukcyjnych), które powinny być wykorzystywane do transportu materiałów promieniotwórczych przez wojskowe statki powietrzne. Niniejszy artykuł może więc stanowić podstawę do podjęcia prac nad wdrożeniem dokumentu doktrynalnego w Siłach Zbrojnych RP, normującego nie tylko poruszaną problematykę, ale całokształt transportu materiałów niebezpiecznych wojskowymi statkami powietrznymi. (abstrakt oryginalny)

At present, the Armed Forces of the Republic of Poland do not currently have legal procedures that would regulate the air transportation of radioactive materials, including the use of appropriate packaging according to the existing threat. The purpose of the following article is to partially fill the existing gap. Based on the analysis of the subject related literature, and the applicable international aviation regulations an attempt was made to specify the required quality of the packaging (constructional requirements) that should be used for the transportation of radioactive materials by military aircraft. As a result, this article may be considered as a base for undertaking work on the implementation of a doctrinal document in the Armed Forces of the Republic of Poland, which regulates not only the discussed issues but the whole transport of hazardous materials by military aircraft. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material.2008. Vienna: IAEA.
  2. Dangerous Goods Regulations International Air Transport Association, 52 edycja, LATA, Montreal, Quebec 2012.
  3. Henschke Janusz, Krzysztof Isajenko, Paweł Krajewski.2011. Ochrona radiologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
  4. Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną, Wydanie 2015-2016. 2014. Montreal, Quebec: ICAO
  5. Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych DD/3.8(A).2013.Bydgoszcz: MON/CDiSSZ.
  6. Radioactive Materials Transport. The International Safety Regime. 2006. London: World Nuclear Transport Institute.
  7. Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material. 2012. Vienna: IAEA.
  8. Webster A.R. 2005. A Guide to the Approval of Freight Containers as Type IP-2 and Type IP-3 Packages. London.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.8.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu