BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerski Marek (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Title
Specyfika komunikowania zmiany w jednostkach sektora finansów publicznych
Specificity of Communication of the Change in Public Organisations
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 107-120, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Komunikowanie, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zmianami, Jednostka sektora finansów publicznych
Communication, Public governance, Change management, Public finance sector units
Note
JEL Classification: H89,
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie analizy podstawowych elementów zagadnień zmiany organizacyjnej i komunikacji, autor starał się opisać specyfikę procesu wprowadzania zmiany w jednostkach sektora finansów publicznych oraz roli komunikacji w tymże procesie. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią opis zmiany organizacyjnej oraz procesu komunikacji. Trzeci rozdział zawiera opis uwarunkowań komunikowania zmiany w organizacjach oraz charakterystykę transformacji organizacyjnej w jednostkach sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

On the basis of an analysis of essential components of issues of the organizational change and the communication, the author tried to describe the specificity of the process of implementing the change in public units and the role of the communication in this process. The article consists of three chapters. The two first chapters constitute the description of the organizational change and the process of the communication. The third chapter contains the description of conditioning of announcing of the change in organizations and characteristics of organizational transformation in public units. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska K., (2013), Rola komunikacji w procesie planowanych zmian organizacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2/2013.
 2. Bielski M., (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Black S., (2003), Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Bratnicki M., (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Clarke L., (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
 6. Czerska M., (2011), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, TNOiK, Toruń.
 7. Dębicka A. H., (2015), Zarządzanie sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 8. Dziekoński K., Jurczuk A., (2009), Zarządzanie zmianą w procesach inicjatyw klastrowych, [w:] Wasiluk A. (red), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami., Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Filipowicz G., (1998), Motywowanie podczas zmian, Personel 1/1998.
 10. Griffin R. W., (1999), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Grzesiuk K., (2007), Modele procesu zmian, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie, Lublin.
 12. Koźmiński A. K., Piotrowski W., (2002), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 13. Kożuch B., (2009), Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 14. Kożuch B., (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Wyd. UJ, Kraków
 15. Kurpiński R., (2004), Podstawy organizacji i zarządzania, I-BiS, Wałbrzych.
 16. Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa.
 17. Masłyk-Musiał E., (2003), Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Michalak J., (2010), O przesłankach zmian w funkcjonowaniu organizacji, czyli "moda na zmiany, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 234, Łódź.
 19. Mikołajczyk Z., (2011), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 20. Olsztyńska A., (1999), Cele i techniki public relations wewnątrz firmy, Personel nr 9 /1999.
 21. Quinn R. E., Faerman S., Thompson M., McGarth M., (2012), Profesjonalne zarządzanie, wyd. PWE, Warszawa.
 22. Robbins S., (2001), Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 23. Skalik J., (1996), Projektowanie organizacji instytucji, AE, Wrocław.
 24. Sobka M., (2014), Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin.
 25. Stankiewicz J., (2006), Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław.
 26. Urbanowska-Sojkin E. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydaw. AE, Poznań.
 27. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 28. Walas-Trębacz J. (2009), Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2(13)/2009 T. 2, Tarnów.
 29. Wendt R., (2010), Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Dom Wydawniczy Zachorek, Warszawa.
 30. Winkler R., (2015), Techniki komunikacji w procesie zmian, Nauki o Zarządzaniu 2/2015, Wrocław.
 31. Wróbel B., (2007), Rola komunikacji w zarządzaniu projektami, Zarządzanie Publiczne 3/2007, Kraków.
 32. Zając Cz., (2006), Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, wyd. WAE, Wrocław.
 33. Zarębska A., (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.010
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu