BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Turystyka konna jako szansa rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim
Equestrian Tourism as a Chance to Induce Entrepreneurship Development in the Rural Areas of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 121-129, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Turystyka, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój przedsiębiorczości
Tourism, Rural development, Entrepreneurship development
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem opracowania jest zaprezentowanie, że turystyka konna może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Aby zrealizować cel badawczy zastosowano analizę dostępnych opracowań statystycznych, studia literaturowe oraz badanie ankietowe przeprowadzone wśród ośrodków ogłaszających się na internetowych portalach hippicznych. Przeprowadzone badanie wykazało, że w województwie kujawsko-pomorskim przeważają małe ośrodki jeździeckie i gospodarstwa agroturystyczne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show that equestrian tourism may induce entrepreneurship development in the rural areas of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship. In order to achieve the purpose of the research there was carried out a survey among equestrian centers that are advertised on equestrian portals as well as the study of available literature and statistical reports. Conducted research showed that small agritouristic farms and equestrian centres are most common. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska A., (2016), Teorie przedsiębiorczości [w:] Klincewicz, K. (red), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Centralna Baza Danych Koniowatych, (2017), http://cbdk.pl/liczba-koniowatych-2016/#more-531 [18.03.2017].
 3. Drzewiecki M., (2002), Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 4. Encyklopedia Zarządzania, (bd.), https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorczo%C5% 9B%C4%87 [18.03.2017].
 5. FITE, (bd.), https://en.fite-net.org/content/view/full/12260 [18.03.2017].
 6. Glapiński A., (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1/2012 (2).
 7. Glinka B., Gudkova S., (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Iwicki S., (2006), Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, WSG, Bydgoszcz.
 9. Janiszewska J., Cieśla A.,(2006), Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
 10. Jęczmyk A., Maćkowiak M.,(2014), Przedsiębiorczość w agroturystyce [w:] Snarski S. J., Jalinik M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.
 11. Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego [w:] Kosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń.
 12. Kuc feliński, (bd.), https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuc_feli%C5%84ski [17.02.2016].
 13. Marks-Bielska R., Babuchowska K., Lizińska W., (2014), Agritourism as a form of business activity in rural areas, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 13 (3).
 14. Mika M., (2008), Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa.
 15. Różycki P., (2006), Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.
 16. Sasinowski H., (2015), Zarządzanie publiczne jako element innowacyjności i przedsiębiorczości w gospodarce turystycznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 4 (55).
 17. Snarski S. J., Jalinik M. (red.), (2014), Przedsiębiorczość w turystyce, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.
 18. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2012), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2010r. w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz.
 19. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2014), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013r. w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz.
 20. Woźniak M., (2014), Przedsiębiorczość turystyczna kierunkiem rozwoju atrakcyjnych krajobrazowo gmin wiejskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.011
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu