BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malik Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kuś Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Instrumenty, kierunki, perspektywy rozwoju przedsiębiorczości
Instruments, Trends, Perspective of Entrepreneurship Development
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 143-155, wykr., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Szara strefa, Przedsiębiorczość, Instrumenty wspierające rozwój regionalny
Grey economy, Entrepreneurship, Instruments supporting regional development
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość na przestrzeni ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w środowisku biznesowym. Wielowymiarowość tego zjawiska pozwala na analizę z perspektywy zarówno procesu, organizacji, jak i jednostki. Przyczynia się do dynamicznych zmian w całej gospodarce, które przejawiają się poprzez powstawanie innowacyjnych produktów, rozwiązań, tworzenie kultury organizacyjnej, nowych miejsc pracy i ośrodków "twórczych", gdzie implikowane są pomysły. Szczególnie istotne staje się zatem promowanie przedsiębiorczości, zarówno przez instytucje rządowe, jak i pozarządowe, aby osiągnąć stabilny rozwój. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship in last few years changes and develops business environment and country economy. This appearance can be consider as a process in organization or in regard to personal abilities. In turn lead to create new, innovative products, solutions, organization culture, vacancies and special places where people can establish ideas and implement it to reality. The most important will become promoting of entrepreneurship by governmental and non - governmental organizations which offer subsidy, mentoring, business training and a lot of variety support. According to research in turns out that people have entrepreneurship skills but often encounter a lot of barriers on the market. Surely entrepreneurship is one of the instruments of sustainable development in country and global economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran G., Bąk J. (2016), Przedsiębiorczość jako proces stawania się, https://pm.uek.krakow.pl/article/ download/1081/764 [12.03.2017].
 2. Buszko A. (2016), Mechanizmy szarej strefy, Księgarnia Ekonomiczna CeDeWu, Warszawa.
 3. Buszko A., Długosz J., Skorwider - Namiotko J., Szumowska J. (2015), Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie, Difin, Warszawa.
 4. Chmielewiec B. (2012), Wpływ jakości kapitału ludzkiego kadr menedżerskich na przedsiębiorcze działania pracowników w procesie zmiany organizacyjnej [w:] Jamka B. (red.), Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa.
 5. Cieślik J., Koładkiewicz I. (2014), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich :narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 6. Cyrkon E. (2009), Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- -Poznań [w:] Brodowska-Szewczuk J. (red.) Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarządzanie (7).
 7. Czaja I. (2016), Przedsiębiorczość dużych przedsiębiorstw - zagadnienia ogólne[w:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna, Difin, Warszawa.
 8. Duraj J., Papiernik - Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 9. Flak O., Głód G., (2012), Konkurencyjni przetrwają: o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy, Wyd. Difin, Warszawa.
 10. Glabiszewski W. (2015), Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, t. 1, nr. 875.
 11. GUS (2015), Praca nierejestrowana w Polsce w 2014r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 11, praca_nierejestrowana_w_polsce_w_2014_roku.pdf [31.01.2017].
 12. Huczek M. (2009), Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 5.
 13. Janasz W. (2012), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy jako kategorie współczesnych organizacji, Kreatywność i innowacyjność w organizacji[w:] Wiśniewska J., Janasz W. (red.) Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa.
 14. Klimek J. (2009), Hermeneutyka przedsiębiorczości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 15. Kraśnicka T.; (2011), Przedsiębiorczość publiczna - geneza, istota, modele[w:] Kraśnicka T. (red.), Przedsiębiorczość w sektorze publicznym: wybrane zagadnienia i wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 16. Lemańska - Majdzik A. (2013), Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 1.
 17. Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B. (2015), Szara strefa w Polskiej Gospodarce w 2015 roku, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 18. Mellor R.B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A. (2011), tłum. Sawicki J., Przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Ministerstwo Gospodarki( 2014), Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2014, https://www.mr.gov. pl/media/15513/Raport_o_przedsiebiorczosci_2014.pdf [31.01.2017].
 20. Moczydłowska J., Pacewicz I. (2007), Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 21. Pfaff D. (2010) Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.
 22. Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 23. Pietrzak A. M., Bołkunow W., (2013)., Szara strefa a gospodarka w okresie kryzysu, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń.
 24. Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 25. Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 26. Zieliński K. (2014), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa.
 27. [www 1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dla-mikro- malych-lub-srednich- przedsiebiorcow/, [data dostępu: 11.03.2017r.]
 28. [www 2] http://funduszenafirme.pl/zrodla-kapitalu/fundusze-europejskie-i-rzadowe/ wsparcie-w-starcie-pozyczki-na- rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-1309, [data dostępu: 11.03.2017r.]
 29. [www 3] https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/, [data dostępu: 11.03.2017r.]
 30. [www 4] http://www.sooipp.org.pl/static/files/raport_2014.pdf, data dostępu: [11.03.2017r.]
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu