BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Stajniak Maciej (Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu), Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Wielkość przedsiębiorstwa a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce Wschodniej
Size of Companies and Innovation Activity of Transport Related Enterprises in Eastern Poland
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 2, s. 30-34, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Innowacje, Transport, Przemysł, Region
Innovations, Transport, Industry, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest pokazanie, jaki wpływ na aktywność innowacyjną ma przynależność do konkretnych klas wielkości przedsiębiorstw. Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna w systemach przemysłowych jest zdeterminowana oddziaływaniem struktury wielkości przedsiębiorstw, a jej wpływ na aktywność innowacyjną ma różnokierunkowy charakter (pozytywny lub negatywny). Wyniki oparto na badaniu przeprowadzonym wśród przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce Wschodniej. Wzięło w nim udział 167 przedsiębiorstw przemysłowych należących do tego sektora. W celu określenia wpływu klasy wielkości na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, wykorzystano modele oparte na analizie prawdopodobieństwa - modele probitowe. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to show the impact on innovation activity the belonging to a specific size of enterprise. The main research hypothesis is the claim that innovative activity in industrial systems is determined by the interaction of structure-sized companies, and its impact on innovation activity is of different nature (positive or negative). The test results were based on a survey of industrial companies representing the transport sector in Eastern Poland. It was attended by 167 industrial enterprises belonging to this sector. In order to determine the effect of class size on the activity of innovative enterprises, used models based on probability analysis - probit models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Audretsch, D. (1995). Innovation and Industry Evolution. MIT Press. Cambridge MA.
 2. Berkson, J. (1990). Maximum likelihood in the Pharmaceutical Science. New York: Marcel Dekker.
 3. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 4. Fiedorowicz, K., Duda, J. (2007). Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (ii).
 5. Gruszczyński, M., Kluza, S., Winek, D. (2003). Ekonometria. Warszawa: WSHiFM.
 6. Herrera, L., Sanchez-Gonzalez, G., Bravo, E. (2010). Firm Size and Innovation Policy. Working Paper on XX Congreso Nacional de Ace- de. Granada.
 7. Lipiec-Zajchowska, M. (red.) (2003). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: PWN.
 9. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wyd. 3). Paryż.
 10. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 11. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki (tom 2). Kraków: Statsoft.
 12. Szopik-Depczyńska, K., Świadek, A. (2012). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną w regionalnym systemie przemysłowym w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-11. W: E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55. Szczecin.
 13. Szopik-Depczyńska, K., Świadek, A. (2014). Łańcuchy dostaw a aktywność innowacyjna w województwie podlaskim. Economics and Management, (2).
 14. Szopik-Depczyńska, K., Świadek, A. (2013). Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu aktywności innowacyjnej województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-11. W: D. Stahl, D. Głuszczuk (red.), Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 285. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UW.
 15. Welfe, A. (1998). Ekonometria. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu