BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Odrobina Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Stany Zjednoczone versus Chiny: rywalizacja o prymat w globalnej działalności badawczo-rozwojowe
United States versus China: Competition for Primacy in Global R&D Activities
Source
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 101-120, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Keyword
Badania i rozwój (B+R), Finansowanie badań naukowych, Analiza porównawcza
Research & Development (R+D), Financing scientific research, Comparative analysis
Note
streszcz., summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny
United States of America (USA), China
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ustalenie, czy Chiny mają szansę przejąć od Stanów Zjednoczonych przywództwo w globalnej działalności badawczo-rozwojowej.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest analiza porównawcza potencjału badawczo-rozwojowego USA i Chin. W artykule wykorzystano dwa główne narzędzia badawcze, jakimi są tradycyjne studia literaturowe oraz dynamiczna analiza porównawcza.
PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza dotyczy nakreślenia trendów w globalnej działalności badawczo-rozwojowej. Główna część artykułu bazuje na analizie porównawczej wskaźników B+R dla USA i Chin, którą w trzeciej części uzupełniono syntetyczną identyfikacją przewag w B+R badanych gospodarek.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Współczesna działalność badawczo-rozwojowa zdominowana jest przez USA i Chiny. Dystans dzielący oba kraje cały czas się zmniejsza z uwagi na dynamiczny rozwój działalności B+R w Chinach, przy objawach stagnacji w tej materii w USA. O ile niezagrożona jest pozycja USA w tworzeniu wiedzy, o tyle w kwestii jej komercjalizacji zidentyfikować można przewagę Chin. Ponadto na korzyść Chin wskazuje także silniejsze osadzenie B+R w sektorze przedsiębiorstw.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtujący się nowy układ w globalnej działalności B+R może doprowadzić do mobilizacji dotychczasowego lidera, co spowoduje przyspieszenie globalnego postępu technologicznego. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: This article aims at determining whether China has the opportunity to take over from the US leadership in the global R&D activities.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic problem of this publication is the comparative analysis of research and development potential of the US and China. The article uses two main research tools, which are traditional literature studies and dynamic comparative analysis.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of three essential elements. The first concerns the determination of trends in global research and development activities. The main part of the article is based on a comparative analysis of R&D indicators for the US and China, which is supplemented by a synthetic identification advantages in R&D of the analysed economies.
RESEARCH RESULTS: Contemporary research and development activity is dominated by the US and China. The distance between the two countries all the time is reduced due to the dynamic development of R&D activities in China and the symptoms of stagnation in this matter in the United States. While the position of the US is unthreatened in the creation of knowledge, so much the advantage of China in terms of commercialization can be identified. In addition a stronger involvement of the business sector in R&D shows in favor of China.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Forming a new system of global R&D may lead to the mobilization of the current leader, which will accelerate global technological progress. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Battelle i R&D Magazine. (2013). 2014 Global R&D Funding Forecast. R&D Magazine, December, 1-35.
 2. Borras, S. i Hakonsson, S. (2012). Global Innovation Networks: Evidence and Policy Challenge. Brussels: European Commission.
 3. Di Minin, A., Zhang, J. i Gammeltoft, P. (2012). Chinese foreign direct investment in R&D in Europe: A new model of R&D internationalization? European Management Journal, 30, 189-203.
 4. European Commission. (2011). Science, Technology and Innovation in Europe. Luxembourg: European Union.
 5. European Commission. (2012). The 2012 EU Survey on R&D Investment Business Trends. Luxembourg: European Communities.
 6. Fernald, J.G. i Jones, Ch.I. (2014). The Future of U.S. Economic Growth. Federal Reserve Bank Of San Francisco. Working Paper Series, 02, 1-13.
 7. Hiratuka, C. (2011). Transnational Corporations and Internationalization of the Research and Development Activities in Developing Countries: The Relative Importance of Affiliates in Asia and Latin America. W: A. Deshpande (red.), Capital without Borders: Challenges to Development. India: Anthem Press, 147-164.
 8. Huang, C. i Sharif, N. (2015). Global Technology Leadership: The Case of China. HKUST IEMS Working Paper, 11, February, 1-36.
 9. Kehal, H.S. i Singh, V.P. (2006). Outsourcing and Offshoring In the 21st Century: a socio-economic perspective. Hershey London Melbourne Singapore: Idea Group Publishing.
 10. Li, J. (2010). Global R&D Alliances in China: Collaborations With Universities and Research Institutes. IEEE Transactions On Engineering Management, 57, 1, February, 78-87.
 11. Lu, L.Y.Y. i Chen, T.M. (2012). Technology Strategy of R&D Internationalization: An Empirical Study from a Developing Country. W: F. Betz (red.), Creating and Managing a Technology Economy. Singapore: World Scientific Publishing, 81-108.
 12. Moncada-Paterno-Castello, P., Vivarelli, M. i Voigt P. (2011). Drivers and impacts in the globalization of corporate R&D: an introduction based on the European experience. Industrial and Corporate Change, 20, 2, 585-603.
 13. Morrison, W.M. (2014). China's economic rise: History, trends, challenges, and implications for the United States. Washington, DC: Congressional Research Service.
 14. Nolan, P. (2012). Is China Buying the World? Challenge, 55, 2, 108-118.
 15. OCDE. (2007). Les délocalisations et l'emploi. Tendances et impacts. Paris: OCDE.
 16. Odrobina, A. (2015a). Changes in Global Research and Development: Decentralisation or a New Concentration. Central European Review Of Economics & Finance, 10, 4, 19-33.
 17. Odrobina, A. (2015b). Structural barriers to research and development activities in emerging markets: the case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. Economics and Business Review, 2(16), 2, 39-53.
 18. Odrobina A. (2016). Szkolnictwo wyższe w działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 20, 3, 2, 221-230.
 19. OECD. (2010). Perspectives on global development 2010: shifting wealth. Paris: OECD.
 20. OECD. (2011). OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011: Innovation and Growth in Knowledge Economies. Paris: OECD.
 21. OECD. (2016a). Science, Technology and R&D Statistics. Data base. Pozyskano z: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics_strd-data-en (dostęp: 20.10.2016).
 22. OECD. (2016b). Patent statistics. Data base. Pozyskano z: http://han.uek.krakow.pl/han/oecd/www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-patent-statistics/patents-by-main-technology-and-by-international-patent-classification-ipc_data-00508-en?isPartOf=/content/datacollection/patent-data-en (dostęp: 20.10.2016).
 23. UNCTAD. (2005a). The impact of FDI on development: globalization of R&D by transnational corporations and implications for developing countries. Geneva: UNCTAD.
 24. UNCTAD. (2005b). Globalization of R&D and developing countries. New York and Geneva: United Nations.
 25. UNCTAD. (2005c). Survey on the internationalization of R&D. New York and Geneva: United Nations.
 26. UNCTAD. (2009). World investment prospects survey 2009-2011. New York and Geneva: United Nations.
 27. UNCTAD. (2011). Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development. Geneva: UNCTAD.
 28. Wang, X., Xu, S., Wang Z., Peng, L. i Wang, C. (2013). International scientific collaboration of China: collaborating countries, institutions and individuals. Scientometrics, 95, 885-894.
Cited by
Show
ISSN
2082-5897
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082305
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu