BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudkowski Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wybrane problemy prezentacji informacji w sprawozdaniach jednostek sektora finansów publicznych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 71-80, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Public finance, Accounting, Financial reporting
Abstract
Rachunkowość jako system informacyjny jednostki sektora finansów publicznych ma za zadanie dostarczać użytecznych informacji odbiorcom w postaci sprawozdań, które mają pomagać w ocenie działalności, stopnia realizacji postawionych celów, a także podejmowaniu decyzji co do dalszego jej funkcjonowania. Akty prawne normujące sporządzanie sprawozdań ulegają często nowelizacjom, co powoduje trudności we właściwym ich interpretowaniu oraz problemy w praktyce przy sporządzaniu sprawozdań. Przesłanki te przyczyniły się do opracowania niniejszego tekstu. Jako metody badawcze zastosowano studia literaturowe oraz krytyczną analizę aktów prawnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Budżet władz lokalnych, S. Owsiak (red.), PWE, Warszawa 2002.
 2. Bujak A., Rachunek efektywności systemu informacyjnego rachunkowości, UMCS, Lublin 2013.
 3. Gos W., Hońko S., Szczypa P., Abc sprawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa 2014.
 4. Hellich E., Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, SGH, Warszawa 2011.
 5. Hellich E., Rachunkowość jednostek samorządowych, Difin, Warszawa 2000.
 6. Kamba-Kibatshi M., Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa 2013.
 7. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, B. Filipiak (red.), Difin, Warszawa 2009.
 8. Micherda B., Swietla K., Współczesna rachunkowość świetle badań empirycznych, Difin, Warszawa 2014.
 9. Nowak W., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, PWN, Warszawa 1998.
 10. Radosiński E., Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, PWN, Warszawa 2010.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r., poz. 1773.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, Dz.U. z 2011 r., poz. 1766.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2014 r., poz. 119 z późn. zm.
 16. Rup W., Sprawozdanie finansowe za 2015 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2016.
 17. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1973.
 18. Świderek I., Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2016.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 21. Wojdowski M., Klasyfikacja budżetowa - zmiany i praktyczne przykłady, "Poradnik rachunkowości budżetowej", nr 4/2015, Infor, Warszawa 2015.
 22. Zysnarska A., Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i gospodarce pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu