BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Sonia (Politechnika Śląska), Horzela Anna (Politechnika Śląska)
Title
Procedury budżetowe jednostek sektora finansów publicznych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 90-99, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Budżet
Public finance, Accounting, Financial reporting, Budget
Abstract
Funkcjonowanie sektora publicznego we współczesnych gospodarkach stało się bezdyskusyjnym faktem. Jednak jak zaznacza J. Kleer, ekonomia od zawsze borykała się z problemem określenia tego sektora jasnym wyspecyfikowaniem zasad jego działania i wskazaniem jego wyraźnych celów i zadań do realizacji. W Polsce sektor finansów publicznych znany był już w okresie przedwojennym, jednakże samo posługiwanie się tym pojęciem rozpowszechniło się dopiero po II wojnie światowej, co towarzyszyło przeprowadzeniu reformy terytorialnej państwa. Sektor w okresie powojennym i późniejszym dotknięty został wieloma zmianami związanymi z przeprowadzeniem reformy samorządowej. Skutkiem tej reformy, mającej miejsce w 1991 r., było oddzielenie finansów państwa od finansów należących do samorządów lokalnych. Efektem wszelkich działań na przestrzeni lat jest podział sektora finansów publicznych obowiązujący od 2006 r., który wyróżnia następujące podsektory: rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnień i obszaru związanego z finansami publicznymi państwa. Zaprezentowane i wyjaśnione zostały pojęcia dotyczące budżetu państwa wraz z jego poszczególnymi składnikami. Przegląd literatury, jak również rozmowy z doświadczonymi pracownikami jednostek sektora finansów publicznych pozwoliły na zaprezentowanie realnych procedur związanych z tworzeniem budżetu. Dopełnienie opracowania stanowią odwołania prawne będące nieodzownym elementem podczas poruszania się w tematyce sektora finansów publicznych. Rozważania nad reformami sektora publicznego w Polsce dotyczą okresu po zmianie ustrojowej lat 1989/1990. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Borodo A., Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 2. Franek S., Będzieszak M. (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych. Benchmarking, Difin, Warszawa 2014.
 3. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 4. Kołaczkowski B., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 5. Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 6. Konstytucja RP, Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 7. Kosikowski C., Finanse Publiczne. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.
 8. Kuc M., Szybka powtórka: procedura budżetowa, http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,26875,szybka-powtorka-procedura-budzetowa (dostęp: 29.02.2016).
 9. Maćkowiak E., Wpływ zmian w finansach publicznych na zasady rachunkowości jednostek sfery budżetowej, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, 2014.
 10. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.
 11. Samojlik B. (red.), Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2006.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., nr 855 z późn. zm.
 13. Wernik A., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu