BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rucińska Danuta
Title
Nowa strategia rozwoju transportu lotniczego w Europie - wyzwania dla Polski
The New Strategy of the Air Transport Development in Europe - the Challenge for Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 375-386, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Keyword
Transport lotniczy, Linie lotnicze, Polityka transportowa
Air transport, Airlines, Transport policy
Note
streszcz., summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
W artykule zaprezentowano nową strategię rozwoju transportu lotniczego w Europie przyjętą przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. W rozważaniach skoncentrowano się na: - charakterystyce gałęzi i jej rynku jako strukturach społeczno-gospodarczego rozwoju w drugiej dekadzie XXI w., - strategicznych celach rozwoju transportu lotniczego w Unii Europejskiej (UE) do 2034 r., - wskazaniu na potencjalne korzyści wynikające z realizacji nowej Europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa, - wyzwaniach dla polskiego transportu lotniczego w świetle nowej, europejskiej strategii i polskiej polityki rozwoju kraju. Podstawowym celem opracowania jest przybliżenie założeń i priorytetów nowego dokumentu oraz wynikających z niego wyzwań dla podmiotów funkcjonujących na europejskim rynku usług lotniczych. (abstrakt oryginalny)

The new strategy of the development of the air transport in Europe has been presented in this paper. This strategy was accepted by the European Commission in December 2015. The detailed consideration are concentrated on: - the characteristics of the air transport market, - strategic assumption and priorities of the potential profits coming from realization of the new European Strategy of the Aviation, - the challenges for the Polish air transport in frames of the actual transport policy and new European strategy. The basic target of this paper was to show the strategic assumption and priorities of this new document and the challenges for the entities acting on European and Polish market of the air transport services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An Aviation Strategy for Europe{SWD(2015) 261 final}, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economie and Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, Brussels, 7.12.2015, COM(2015) 598 final
 2. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl
 3. Economic Performance of the Airline Industry, Semi-annual report IATA, grudzień 2015, www.iata.org
 4. Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (SWD[2015] 261 final), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 7.12.2015, COM(2015) 598 final, ec.europe.eu
 5. Global Market Forecast 2015-2034. Airbus, Toulouse 2015, www.aribus.com
 6. Krawczyk J., Wypowiedź przewodniczącego grupy pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, sprawozdawca EKES ds. lotnictwa, wrzesień 2015
 7. Lotnictwo: korzyści ponad granicami (ang. benefits beyond borders), sprawozdanie opracowane przez Oxford Economics dla ATAG, marzec 2012
 8. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Departament Komu-nikacji, www.mr.gov.pl
 9. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012
 10. Transport. Spoiwo społeczeństwa i biznesu w UE, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014
 11. www.rynekinfrastruktury.pl
 12. www.pgt.pl
 13. www.wpolityce.pl
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu