BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polcyn Jan (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)
Title
Czynniki różnicujące kreowanie kapitału ludzkiego na przykładzie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Factors Differentiating Human Capital Development on the Example of Educational Achievements of Secondary School Students
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 391-402, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Keyword
Kapitał ludzki, Jakość kształcenia, Rozwój społeczny
Human capital, Quality education, Social development
Note
JEL Classification: 015, I21, H41
streszcz., summ.
Abstract
Jakość edukacji jest bardzo istotnym czynnikiem przekładającym się na jakość kapitału ludzkiego. Światowe doniesienia naukowe wskazują na oddziaływanie poziomu rozwoju społecznego na poziom kapitału ludzkiego społeczeństwa. Dodatkowym problemem występującym przy obserwacji przestrzennego zróżnicowania kapitału ludzkiego społeczeństwa są nierówności społeczne. Zatem poprawianie jakości kapitału ludzkiego powinno uwzględniać dwa powyżej wymienione aspekty: z jednej strony dążenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego społeczeństwa, a z drugiej strony - niwelowanie nierówności społecznych. Celem prezentowanych badań była próba znalezienia czynników różnicujących jakość kapitału ludzkiego kształtowanego przez system edukacyjny. Cel ten był weryfikowany poprzez następującą hipotezę: jakość edukacji jest determinowana przez poziom rozwoju społecznego. Powyższa hipoteza została potwierdzona - pomiędzy skrajnymi klasami rozwoju społecznego występują statystycznie istotne różnice w wartościach mierników jakości edukacji. Wyższy poziom rozwoju społecznego występuje w powiatach należących do dużych aglomeracji lub bezpośrednio do nich przylegających. Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie na niższą jakość edukacji na obszarach poza dużymi aglomeracjami. Konieczne jest jednak przeprowadzenie pogłębionych badań mających na celu dogłębne wyjaśnienie stwierdzonych różnic. Wykazane zależności powinny wyznaczać długofalowy kierunek działań prowadzący do poprawy jakości edukacji w powiatach o niższym wskaźniku rozwoju społecznego. Właściwym praktycznym kierunkiem takich działań jest skierowanie dodatkowych środków finansowych na zajęcia wyrównawcze dla młodzieży oraz wypracowanie systemu motywowania młodych ludzi do zdobywania wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The quality of education is a very important factor, which translates into the quality of human capital. Global scientific reports indicate that the level of social development affects the level of human capital in society. Social inequalities constitute another problem in the spatial differentiation of human capital. Thus, measures aimed at improving the quality of human capital should take into account the two above-mentioned aspects: on the one hand, the desire to improve the quality of human capital in society; on the other hand, eliminating social inequalities. The aim of this study was to find the factors that differentiate the quality of human capital, shaped by the educational system. This goal was verified by the hypothesis that the quality of education is determined by the level of social development. This hypothesis has been confirmed. It has been found that there are statistically significant differences in the measures of the quality of education between the extreme classes of social development. The higher level of social development occurs in districts belonging to large cities or directly adjacent to them. Therefore, it is necessary to conduct further studies aimed at an in-depth explanation of these differences. This study, however, clearly indicates that the quality of education is lower in areas outside large agglomerations. These correlations should encourage a long-term course of action leading to the improvement of the quality of education in districts with lower levels of human development. The proper practical solution is to allocate more financial resources for remedial classes for young people and to develop a system motivating young people to acquire knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arak P., Ivanov A., Peleah M., Płoszaj A., Rakocy K., Rok J., Wyszkowski K., 2012, Krajowy raport o rozwoju społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.
 2. Balcerzak A.P., 2011, Quality of Human Capital as a Competitiveness Driver of Economy. Multidimensional Analysis for European Union Countries, "Vadibzinatne - Ekonomika", no. 2.
 3. Becker G.S., 1993, Human Capital, University of Chicago Press, Chicago, http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001.
 4. Ben Mimoun M., Raies A., 2010, Public Education Expenditures, Human Capital Investment and Intergenerational Mobility: a Two-stage Education Model, "Bulletin of Economic Research", vol. 62, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8586.2009.00317.x.
 5. Benos N., Karagiannis S., 2016, Do Education Quality and Spillovers Matter? Evidence on Human Capital and Productivity in Greece, "Economic Modelling", vol. 54, http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2016.01.015.
 6. Bourdieu P., Passeron J.C., 2006, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 7. Domalewski J., Mikiewicz P., 2004, Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, IRWiR PAN, Warszawa.
 8. Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 9. Girmes R., 2014, 'Education' as Human Development and an Option of Transcendence of Current Social Conditionality: Basic Information about the Concept and Development of Quality in the Educational Field, "Zeitschrift Fur Erziehungswissenschaft", no. 17.
 10. Knabb S.D., Stoddard C., 2005, The Quality of Education, Educational Institutions, and Cross-country Differences in Human Capital Accumulation, "Growth and Change", vol. 36, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2257.2005.00281.x.
 11. Kowalska I., 2015, Finansowanie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce z perspektywy ekonomii politycznej [w:] Kapitał ludzki. Stan i perspektywy rozwoju, red. I Kowalska, Wyd. SGGW, Warszawa.
 12. Kowalska I., 2016, Sources of Financing Knowledge-Based Economy: the Case of Formal, Non-Formal and Informal Education in Poland, "Oeconomia Copernicana" vol. 7, issue 1, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.006.
 13. Potekhina E., Sabelnikova E., 2015, The Index Approach to Assess the Human Capital of Russia, "Review of European Studies", vol. 7, http://dx.doi.org/10.5539/res.v7n6p20.
 14. Schultz T.W., 1976, Inwestment in Human Capital, The Free Press, New York.
 15. Tkacz A., 2008, Instytucjonalne przyczyny nierównoci społecznych a wzrost gospodarczy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 12.
 16. Triventi M., Panichella N., Ballarino G., Barone C., Bernardi F., 2016, Education as a Positional Good: Implications for Social Inequalities in Educational Attainment in Italy, "Research in Social Stratification and Mobility", vol. 43, http://dx.doi.org/10.1016/j.rssm.2015.04.002.
 17. Turczak A., 2016, Analiza przyczynowa różnic w wielkości nakładów na badania i rozwój w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 276.
 18. Turczak A., Zwiech P. 2014. Variability of Household Disposable Income per capita by Types of Residence in Poland, "Statistics In Transition New Series", vol. 15, no. 4.
 19. Wälde K., 2000, Egalitarian and Elitist Education Systems as the Basis for International Differences in Wage Inequality, "European Journal of Political Economy", vol. 16, http://dx.doi.org/10.1016/s0176-2680(99)00055-5.
 20. Yang J., Qiu M.Y., 2016, The Impact of Education on Income Inequality and Intergenerational Mobility, "China Economic Review", vol. 37, http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2015.12.009.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu