BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcicka Aleksandra (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Znaczenie stopy odzysku w ocenie ryzyka kredytowego
The Significance of Recovery Rates in Credit Risk Estimation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 266-276, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Ryzyko kredytowe, Ocena ryzyka, Modele oceny ryzyka
Credit risk, Risk assessment, Risk assessment models
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest omówienie sposobu określania stopy odzysku w modelach opartych na wycenie opcji (modele pierwszej generacji) i porównanie, w jaki sposób inne metody należące do nowego podejścia oceny ryzyka kredytowego ujmują stopę odzysku (RR) oraz definiują powiązania pomiędzy stopą odzysku a prawdopodobieństwem niewypłacalności (PD) oraz wskazać kierunki, w jakich podążają badania nad RR. (fragment tekstu)

The new Basel Capital Accord permits the use of Internal-rate Based credit risk models, which allows more effective evaluation of Exposure at Default (EAD). Due to that fact banks can use their capitals more sufficiently and assess the price of given loans and probability of payment refusal. Models used nowadays significantly differ from one another when considering ways of obtaining probability of default (PD), recovery rates (RR), defining existing connections between PD and RR as well as the factors influencing the credit risk. This paper presents different approaches to RR evaluating in credit risk analysis. Significant differences in treating RR in various generations of models were described. The tendencies and directions of further research were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Altman E., Resti A., Sironi A., Default Recovery Rates in Credit Risk Modelling: A Review of the Literature and Empirical Evidence, Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2004 vol. 33 nr 2.
 2. Bakshi G., Madan D., Zhang F., Understanding the Role of Recovery in Default Risk Models: Empirical Comparison and Implied Recovery Rates, November 2001, http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200137/200137pap.pdf.
 3. Crosbie P., Bohn J.: Modelling Default Risk - Modelling Methodology, Moody's KMV Company, 18 December 2003, http://www.defaultrisk.com/ps_models.htm.
 4. Deventer D., Imai K., Mesler M., Advanced Financial Risk Management. Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Management, wyd. John Wiley & Sons, 2005.
 5. Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164, wyd. NBP, Warszawa, czerwiec 2003.
 6. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001.
 7. Hull J.C., Options, Futures and other Derivatives, wyd. 5, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2003.
 8. Jajuga K., Statistical Methods in Credit Risk Analysis, Taksonomia 8 - Klasyfikacja i i Analiza Danych - teoria i zastosowania, Wyd. AE, Wrocław 2001, s. 224-232.
 9. Overview of the New Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision, April 2003.
 10. Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 11. Unal H., Madan D., Gtintay L., Pricing the Risk of Recovery in Default with APR Violation, "Journal of Banking & Finance" 2001 vol. 25 nr 8 (August).
 12. Unal H., Madan D., Güntay L., Pricing the Risk of Recovery in Default with APR Violation, "Journal of Banking & Finance" 2003 vol. 27 nr 6 (June), s. 1001-1025.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu