BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brylska Karolina (Uniwersytet Warszawski)
Title
O kilku strasznych słowach, czyli groźby w wypowiedziach sejmowych premier Beaty Szydło
Source
Studia Medioznawcze, 2017, nr 3 (70), s. 21-30, Bibliogr. 23 poz.
Media Studies
Keyword
Komunikowanie, Polityka rządu, Przestrzeń publiczna, Analiza dyskursu
Communication, Government policy, Public space, Discourse analysis
Szydło Beata
Abstract
Groźby dobrze operacjonalizują się w tekstach ważnych, znaczących dla mówcy i jego odbiorców. Dlatego jako materiał badawczy w zaprezentowanej tu rekonesansowej analizie dyskursu premier Szydło posłużyły stenogramy jej czternastu wystąpień w Sejmie VIII kadencji. To są wszystkie ważne wystąpienia szefowej polskiego rządu wygłoszone z mównicy sejmowej od objęcia przez nią urzędu (wykluczono krótkie odpowiedzi ad vocem). Część z nich była obficie cytowana w mediach, a niektóre fragmenty przemówień stały się przedmiotem ożywionej debaty polityków i ekspertów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bralczyk J., Mój język prywatny, Warszawa 2004.
 2. Bralczyk J., O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.
 3. Brylska K., Retoryka groźby w polskim dyskursie politycznym - na podstawie materiałów prasowych z okresu parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 roku, "Studia Medioznawcze" 2014, nr 4 (59), s. 115-127.
 4. Burke K., Tradycyjne zasady retoryki [w:] Retoryka, red. M. Skwara, Gdańsk 2008.
 5. Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław 2005.
 6. Furedi F., Culture of fear. Revisited. Risk-taking and the morality of low expectation, London 2006.
 7. Grzegorczykowa R., Czasowniki modalne jako wykładniki różnych postaw nadawcy [w:] Otázky slovanské syntaxe III, Brno 1971, s. 201-205, https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103801 [dostęp: 02.07.2017].
 8. Kampka A., Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009.
 9. Kochan M., "Przyklejanie etykietek", czyli o negatywnym określaniu przeciwnika [w:] Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wrocław 1994, s. 85-90.
 10. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.
 11. Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.
 12. Polkowska L., Język prawicy, Warszawa 2015.
 13. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 1997.
 14. Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1997.
 15. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005.
 16. Słownik etymologiczny języka polskiego, red. F. Sławski, Kraków 1952.
 17. Słownik etymologiczny języka polskiego, red. M. Bańkowski, Warszawa 2000.
 18. Słownik etymologiczny języka polskiego, red. A. Brückner, Warszawa 1985.
 19. Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz i in., Wilno 1861.
 20. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965.
 21. Słownik staropolski PAN, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Kraków-Warszawa 1956-1959.
 22. Werka T., Zagrodzka J., Strach i lęk w świetle badań neurobiologicznych [w:] Lęk. Geneza, mechanizmy, funkcje, red. M. Fajkowska, B. Szymura, Warszawa 2009, s. 17-25.
 23. Zimny R., Nowak P., Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1641-0920
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu