BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Senczyszyn Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Elementy sprawnego działania kadry kierowniczej w ukierunkowywaniu pożądanych zachowań zatrudnionych pracowników
Elements of Effective Management's Activities in Appointing Desirable Behavior of Employees
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 7-17, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Kadra kierownicza, Rozwój zawodowy pracownika, Organizacja
Managerial staff, Professional development of employees, Organisation
Note
JEL Classification: L 21, M54,
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw jest kluczowym aspektem konkurencyjności, ponieważ wyspecjalizowana kadra może sprawnie realizować cele organizacji. Zrozumienie funkcji personalnych pozwala kierownikom wspierać rozwój osobowy. Z tego powodu, należy zapewnić narzędzia i metody wspierania rozwoju dostosowane do potrzeb pracowników i przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie elementów wsparcia rozwoju pracowników przez menedżerów oraz próba scharakteryzowania aspektów budowania relacji między pracownikiem a kierownikiem. (abstrakt oryginalny)

A development of competence and skills of employees is a key aspect of competitiveness, as the specialized staff can efficiently carry out the organization's goals. Understanding personal functions allows managers to support personal development. For this reason, it is important to provide development tools and methods tailored to the needs of employees and organization. The article presents elements of employee development support by managers and attempts to characterize the aspects of building relations between employee and manager. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broniewska G., (2013), Nowoczesny kierownik - menedżer czy przywódca? [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 283.
 2. Griffin R.W., (2007), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 3. Harvard Business Review, (2012), O zarządzaniu ludźmi, Wyd. ICAN, Warszawa.
 4. Kaczmarek B., Greta M., (2012), Niestrukturalizowane wyzwania problemowe współcześnie rozumianej informacji dla zarządzania [w:] Stabryła A., Wawak S. (red), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków.
 5. Kieżun W., (1978), Ewolucja sprawnego zarządzania, PWE, Warszawa.
 6. Kieżun W., (1998), Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Kopaliński W., (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Świat Książki, Warszawa.
 8. Kozioł L., (2002), Motywacja w pracy, PWN, Warszawa-Kraków.
 9. Kożusznik B., (2011), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 10. Michoń F., (1981), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 11. Nogalski B., Śniadecki J., (1998), Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Ośrodek Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 12. Pająk K., (2003), Kierownik w XXI wieku, wyd. Elipsa, Warszawa - Poznań.
 13. Parsloe E., Wray M., (2002), Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Rogowski A., (2010), Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, wyd. CeDeWu.pl, Warszawa.
 16. Sidor - Rządkowska M., (2016), Wdrażania programu mentoringu w przedsiębiorstwie - korzyści i zagrożenia [w:] Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, 2016/3.
 17. Stabryła A., (2001), Podstawy zarządzania firmą, Wyd. Antykwa, Kraków - Kluczbork.
 18. Stoner J.A.F., Wankel Ch., (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 19. Szaban J., (1978), Patologie w organizacji pracy kierowniczej [w:] W. Kieżun (red), Bariery sprawności organizacji, Warszawa.
 20. Turgeon B., (1989), La Pratique du Management, McGraw - Hill, Montreal.
 21. Weber M., (1994), The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu