BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czuba-Kulisińska Beata (Politechnika Częstochowska), Gałązka Karolina (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie grupy kapitałowej branży hotelarskiej
Management of Financial Liability on Example of the Capital Group Hotel Industry
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 19-30, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Grupa kapitałowa, Wskaźniki płynności finansowej
Financial liquidity, Capital group, Liquidity ratios
Note
JEL Classification: L 21, G 32,
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie w warunkach rozwijającego się rynku kapitałowego, coraz częściej można zaobserwować złożone struktury gospodarcze. Jednostki gospodarcze działające na rynku, chcąc osiągnąć swoje cele, wchodzą w liczne i różnorodne związki z innymi podmiotami tworząc grupy kapitałowe. Uwzględniając wymienione aspekty, dokonano przeglądu dotychczasowego dorobku naukowego poświęconego tematyce grup kapitałowych. Jednym z motywów niniejszego artykułu jest pokazanie obrazu płynności finansowej ujawnionej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy płynności finansowej wybranej grupy kapitałowej z branży hotelarskiej prowadzącej do wyodrębnienia czynników, które w największym stopniu wpływają na płynność finansową. (abstrakt oryginalny)

At present, under the conditions of the developing capital market, complex economic structures are becoming increasingly common. Businesses in the market, in order to achieve their goals, enter into numerous and varied relationships with other entities to form capital groups. One of the reasons for this article is to present an image of financial liquidity as disclosed in the consolidated financial statements of enterprise groups. The main objective of the article is to analyze the financial liquidity of a selected capital group in the hotel industry, leading to the isolation of the factors that most affect liquidity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk B. (2014) Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A, Zarządzanie Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014.
 2. Chadam J. (2002), Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie".
 3. Dworzecki Z, Mierzejewska W. (2015), Zachowania Polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu" Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Groppelli A. A., Nikbakht E. (1999), Wstęp do finansów, wyd. WIG PRESS, Warszawa.
 5. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wyd. PWN, Warszawa.
 6. Kaczmarek B., Glinkowska B. (2012), Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź.
 7. Kreft Z. (2004), Holding - grupa kapitałowa, wyd. PWE, Warszawa.
 8. Machała R. (2008), Zarządzanie finansami i wycena firmy, wyd. UNIMEX Oficyna Wydawnicza, Wrocław.
 9. Nowak E.(2009), Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Piątek E. (2007), Polityka bilansowa grupy kapitałowej, wyd. CeDeWu, Warszawa.
 11. Romanowska M. (2002), Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. PWN, Warszawa.
 13. Szewc-Rogalska A. (2009), Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. II, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
 14. Szumielewicz W.(2009), Cash management w grupach kapitałowych. wyd. Difin, Warszawa Trocki. M. (2004), Grupy kapitałowe, wyd. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.016
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu