BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Adam Krystian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Konstrukcja modeli biznesu
Construction of Business Models
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 75-85, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Modele biznesowe, Zarządzanie
Enterprises, Business models, Management
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
Pomimo zainteresowania badaczy tematyką modeli biznesu nie przyjęto jednomyślnie uznawanej definicji, a w związku z tym również ich konstrukcji. W artykule podjęto próbę analizy istniejących opracowań i na ich podstawie ustalenia efektywnej procedury konstrukcji modelu biznesu. W pierwszej części artykułu omówiono najpopularniejsze definicje modelu biznesu, jego własności i priorytety. Następnie dokonano analizy opracowań zawierających propozycje konstrukcji, ich rodzajów i specyfik. Na tej podstawie zaprezentowano własną procedurę konstrukcji modelu biznesu. (abstrakt oryginalny)

Despite the interest of researchers in topic of business models, there were not adopted unanimously accepted definition, and therefore also its construction or framework. The paper attempts to analyze existing studies and on this basis leads to find effective procedures for the construction of business model. In the first part the article discusses the most common definitions of business model, its features and priorities. Later the paper discusses proposals for construction procedures of business models, their types and specifics. On this basis, it was presented new business models construction procedure. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah, A., and Tucci, C., (2003), Internet Business Models and Strategies, Boston: McGraw-Hill.
 2. Al-Debei M. M., Avison D., (2010), Developing a unified framework of the business model concept, European Journal of Information Systems, Vol. 19.
 3. Amit R., Zott C., (2001), Value creation in e-business, "Strategic Management Journal", issue 22.
 4. Amit R., Zott Ch., (2012), Creating value through business model innovation, MIT Sloan Review, vol. 53, no 3.
 5. Applegate L.M. (2000), E-Business Models: Making Sense of the Internet Business Landscape, [w:] Applegate L.M., Gary Dickson W. (2000) Information Technology and the New Enterprise: Future Models for Managers, red. Gerardine DeSanctis, Upper Saddle River, NJ Prentice Hall.
 6. Baden-Fuller C., Haefliger S., (2013), Business Models and Technological Innovation, Long Range Planning, Vol. 46, No. 6.
 7. Baden-Fuller C., Morgan, M. S., (2010), Business Models as Models. Long Range Planning, Vol. 43, No. 2-3.
 8. Bieger T., Reinhold S., (2011), Das wertbasierte Geschäftsmodell. Ein aktualisierter Strukturierungsansatz, [w:] Bieger T., zu Knyphausen-Aufseß D., Krys Ch., (red.), Innovative Geschäftsmodelle, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 9. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., (1997), Cracking the Value Code: How Successful Businesses are Creating Wealth in the New Economy, Harper Collins Published New York.
 10. Brzóska J. (2009), Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik naukowy", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr 2 (6), Gliwice.
 11. Chesborough H., Rosenbloom R., (2002), The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spinoff companies. "Industrial and Corporate Change", No. 11.
 12. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., (2011), Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, [w:] Krupski R. (red.) Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 13. Drzewiecki J., (2011), Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice, "Nauki o zarządzaniu. Management Science", nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Falencikowski T., (2012), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 15. Groth P., Nielsen Ch., (2015), Constructing a Business Model Taxonomy: Using statistical tools to generate a valid and reliable business model taxonomy, Journal of Business Models, Vol. 3, No. 1, s. 13.
 16. Hamel G., (2000), Leading the Revolution, Harvard Business School Press, Boston.
 17. Hedman J., Kalling T., (2003), The business model concept: theoretical underpinnings and empirical illustrations, "European Journal of Information Systems", No. 12.
 18. Hempel, C.G., (1965), Fundamentals of taxonomy, and typological methods in the natural and social sciences, Aspects of Scientific Explanation. Macmillan, New York.
 19. Kożuch B. (red.), (2013), Modele biznesowe, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 20. Molodchik, E. (2014), Intangible-driven value creation: supporting and obstructing factors, Measuring Business Excellence nr 18(3).
 21. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., (2005), Clarifying business models: Origins, present, and future of the concept, Communications of AIS, vol. 15.
 22. Rudny W., (2012), Model biznesu w procesie tworzenia wartości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Sadowski W., (1964), Teoria podejmowania decyzji: wstęp do badań operacyjnych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, dostęp elektroniczny: http://sjp.pwn. pl, [20.01.2017].
 25. Szymańska E., (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 2.
 26. Teece D.J. (2010): Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning, no. 43.
 27. Widmer T., (2016), Assessing the strengths and limitations of Business Model Frameworks for Product Service Systems in the Circular Economy: Why Canvas and co. are not enough, praca dyplomowa, KTH School of Industrial Engineering And Management, Stockholm [https://www.researchgate.net/publication/304999135_Assessing_the_strengths_and_limitations_ of_Business_Model_Frameworks_for_Product_Service_Systems_in_the_Circular_ Economy_Why_Canvas_and_co_are_not_enough]
 28. Wirtz, B.W., Schilke, O., Ullrich, S., (2010). Strategic development of business models: implications of the web 2.0 for creating value on the Internet. Long Range Planning 43 (2-3).
 29. Wiśniewski A.K., (2016), Wartość w koncepcji modeli biznesu, Przedsiębiorstwo We Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka, No. 4/2016 (19).
 30. Zott C., Amit R., (2007). Business model design and the performance of entrepreneurial firms, Organization Science Vol. 18.
 31. Zott, C., & Amit, R. (2010). Business model design: an activity system perspective. Long Range Planning, 43(2).
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.020
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu