BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maier Marta (Politechnika Gdańska)
Title
Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce
Demographic Changes in the Labour Market in Poland in the Context of Persons 50+
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 101-111, wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Polityka rynku pracy, Rynek pracy, Starzenie się społeczeństw, Przemiany demograficzne
Labour market policy, Labour market, Ageing of the population, Demographic transformation
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie do najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce zaliczyć należy starzenie się zasobów pracy. Wynika to z rosnącego odsetka osób starszych w populacji, będącego konsekwencją niskiego wskaźnika urodzeń oraz wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia. Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu zmian demograficznych na sytuację na rynku pracy pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia 50+ oraz konsekwencji, jakie zmiany te powodują. Dodatkowo przedstawione zostaną czynniki determinujące sytuację osób starszych na rynku pracy, a także polityka rynku pracy względem tej grupy społecznej. (abstrakt oryginalny)

Nova days, the most important issues of the labor market in Poland covers aging of labor resources. This is due to the growing proportion of elderly people in the population, caused with low birth rate and prolonged life expectancy year-on-year. The aim of this article is to highlight the impact of demographic changes on the labor market in Poland, mostly focused on 50+ generation and the consequences that these changes cause. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błaszczyk B., (2016), Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, Gerontologia Polska 2016.
  2. Błędowski P., (2013), Aktywność zawodowa osób w starszym wieku. [w:] Kiełkowska M. (red.). Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Warszawa: Instytut Obywatelski.
  3. Borowiec A., Rembiasz M., (2014), Pokolenie 50+ na rynku pracy - wybrane problemy, [w:] M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demogra cznych i rynkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  4. DzU z 2004 r., nr 99, poz.1001 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  5. Jóźwiak J., (2013), Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce, [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa.
  6. MillwardBrown SMG/KRC, (2011), Raport z badań Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, Warszawa.
  7. Rembiasz M., (2013), Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym - wybrane problemy, [w:] Szczepański M., (red.), Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  8. Rocznik demograficzny GUS, 2015.
  9. Schimanek T., (2006), Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, FISE, Warszawa.
  10. Urbaniak B., (2014), Starsi pracownicy na rynku pracy, [w:] Pracownicy po 45 roku życia wobec barier na rynku pracy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.022
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu