BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na funkcjonowanie firm
The Influence of Corporate Social Responsibility for the Functioning of Companies
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 443-452, rys., bibliogr. 38 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Kultura organizacyjna
Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Organisational culture
Note
JEL Classification: M14
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono pojęcie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) z perspektywy współczesnego podejścia. Zawarto też związek idei firmy społecznie odpowiedzialnej z jej kulturą organizacyjną. Główna uwaga została skoncentrowana na zaletach i wadach społecznego zaangażowania firm dla ich funkcjonowania, także na stanie świadomości przedsiębiorców w zakresie rozumienia założeń koncepcji CSR. Uwagę skoncentrowano także na potrzebie budowania przez menedżerów właściwej kultury organizacji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) from the perspective of contemporary approach. Also shows the relationship the idea of a socially responsible company with its organizational culture. The main attention was concentrated on the advantages and disadvantages of social commitment of companies for their operation and the role of CSR in shaping the image of companies, also: on the state of consciousness of entrepreneurs in terms understanding the principles of CSR. Attention is also focused on the need to build through managers, the proper culture of the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran G., 2008, Wybrane sposoby rozwiązywania ważnych problemów i kwestii społecznych, Wyd. UJ, Kraków.
 2. Bernatt M., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
 3. Brzozowski A., 2009, Przewodnik wdrażania CSR, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, Białystok.
 4. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., 2001, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa.
 5. Dahlsrud A., 2008, How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", vol. 15, issue 1, https://doi.org/10.1002/csr.132
 6. Drucker P.F., 1994, Menedżer skuteczny, MT Biznes, Kraków.
 7. Grzegorzewska-Ramocka E., 2001, Cele społeczne przedsiębiorstwa, a kierunki inwestowania, Handel Wewnętrzny, "Marketing - Rynek - Przedsiębiorstwo", nr 4-5.
 8. Heaven V., Czym różni się CSR w Polsce i Wielkiej Brytanii?, http://csr.forbes.pl/czym-rozni-sie-csr-w-polsce-i-wielkiej-brytanii-,artykuly,184220,1,1.html (20.04.2016).
 9. http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/580AE0A6-1882-4288-B719-D7F16E-658D6A/53568/Podrecznik_zrownowazonybiznes.pdf (14.04.2016).
 10. Jabłońska A., 2012, Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji. Strategie, modele biznesu, finanse, zasoby ludzkie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 11. Jackson J.R., Miller R.L., Miller S.G., 1997, Business & Society. Managing Social Issues, West Publishing Company, New York.
 12. Jonkier J., Rudnicka A., Reichel J., 2011, Nowe horyzonty, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź.
 13. Jung M., Kaleta A., Moszkowicz K., 2010, Bariery implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w małych przedsiębiorstwach, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Kapitał społeczny dla gospodarki, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (14.04.2016).
 15. Kostera M., 2008, Nowe kierunki w zarządzaniu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 16. Koźmiński A.K., Jemielniak D., 2008, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 17. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 18. Niemiec W., Jurgilewicz O., 2013, Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 19. Niestrój R., 2009, Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa.
 20. Nikodemska-Wołowik M. (red), 2011, Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/57/polskie_i_szwedzkie_MSP.pdf?sequence=1 (14.04.2016).
 21. Nowicka A.D., 2010, Marketing i promocja działań CSR, http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2010/03/Nowicka_marketing_i_PR_w_CSR.pdf (18.04.2016).
 22. Paliwoda-Matiolańska A., 2009, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H Beck, Warszawa.
 23. Promoting Responsible Business Through Collective Action, IBLF Global, http://www.iblfglobal.org/ (18.04.2016).
 24. Przytuła S., 2011, Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych, "Problemy Zarządzania" vol. 9, nr 4(34).
 25. Raport CSR w Polsce, 2010, Menadżerowie/Menadżerki 500. Lider/Liderka CSR. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 26. Robbins S.P., 2004, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 27. Rudnicka A., 2012, CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 28. Rybak M., 2001, Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, Wyd. SGH, Warszawa.
 29. Rybak M., 2004, Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 30. Skitek A., CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu coraz popularniejsza, http://grantthornton.pl/csr_spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu_coraz_popularniejsza (19.04.2016).
 31. Skoneczny T., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucjonalny i międzynarodowy, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 32. Specjaliści PR wobec idei CSR, 2006, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, http://www.egospodarka.pl/19616,Specjalisci-PR-wobec-idei-CSR,1,39,1.html (19.04.2016).
 33. Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html (13.04. 2016).
 34. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w Polsce powyżej średniej Unii Europejskiej, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,przedsiebiorstw, CSR,w,Polsce,powyzej,sredniej,Unii,Europejskiej.,2732.html (20.04.2016).
 35. Stecko J., 2012, Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", Zarządzanie i Marketing, nr 19.
 36. Sznajder M., 2013, Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 37. Wawrzyniak B., 1999, Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 38. Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu