BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żbik Aneta (Politechnika Częstochowska)
Title
Wniosek beneficjenta o płatność jako narzędzie monitorowania prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych
Beneficiary Payment Application as a Tool for Monitoring European Union Projects
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 113-124, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Ocena projektu, Monitorowanie procesów, Płatności uwarunkowane
EU funds, Project evaluation, Process monitoring, Conditional payments
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wniosku beneficjenta o płatność jako instrumentu monitorowania zgodność realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie, założeniami programu operacyjnego oraz prawem krajowym i wspólnotowym. Dla zrealizowania powyższego celu w publikacji przedstawiono charakterystykę systemu sprawozdawczości i monitorowania programów operacyjnych oraz obowiązujące w perspektywie finansowej 2007-2013 narzędzia sprawozdawcze. Artykuł prezentuje wyniki badania jakościowego przeprowadzonego z przedstawicielami instytucji wdrażających PO IG, zaangażowanych w proces weryfikacji wniosków o płatność. Przeprowadzone wywiady umożliwiły ocenę roli sprawozdań z realizacji projektów w procesie wdrażania programów operacyjnych oraz zidentyfikowanie uchybień i nieprawidłowości najczęściej wykrywanych w procesie weryfikacji wniosków o płatność. (abstrakt oryginalny)

The article presents a payment application prepared by a beneficiary as an instrument of monitoring the compliance of the project implementation with the polish and European Union law, financing agreement and funding application. This work contains the general characteristics of project monitoring system of EU funds in Poland, the description of payment application as well as characteristics of beneficiaries reporting obligations. The article also presents the results of studies conducted with representatives of institutions involved in the implementation of Operational Programme Innovative Economy engaged in process of verification of payment applications and the significant role the application for payments in management of the european funds. The interviews have identified the most frequently detected irregularities in the proces of verifying the applications for payment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (2011), Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, III oś priorytetowa Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość:http://www.20072013.cop.lodzkie.pl/index.php/component/content/article/ 227.html#zalaczniki_do_wniosku_o_platnosc [04.02.2017].
  2. Domiter M., Marciszewska A., (2013), Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin S.A., Warszawa.
  3. Grucza B., Trocki M., (2007), Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Piątkowska K., Wielguszewska K., (2008), Zasady sprawozdawczości w projektach współfinansowanych w ramach polityki spójności UE, [w:] Praca zbiorowa: Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger, Warszawa.
  5. Ministerstwo Rozwoju, (2016), Wytyczne w zakresie sprawozdawczości. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
  6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2013), Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność: https://poig.parp.gov.pl/files/74/108/204/18223.pdf [02.04.2017]
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.023
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu