BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaśkowiec Agata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kopiński Łukasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Czernyszewicz Eugenia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Systemy zarządzania jakością na lotniskach
Quality Management Systems at Airports
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 125-134, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Transport lotniczy, Zarządzanie jakością, Jakość
Air transport, Quality management, Quality
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga spełnienia wymagań prawnych oraz wdrożenia systemów zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. Podnoszenie tej poprzeczki jest niezmiernie ważne, ponieważ konkurencja pomiędzy portami lotniczymi jest wielka. Celem pracy jest ukazanie systemów zarządzania jakością w portach lotniczych. Zastosowano metodę krytycznego przeglądu literatury oraz studium przypadku. Opisane zostały systemy funkcjonujące w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. (abstrakt oryginalny)

Adequate level of safety is achieved by taking various measures, including the implementation of a safety management system services. Raising the bar is extremely important, because competition between airports is great. The aim is to show the quality management systems at airports. The method of critical literature review and case study. Ensuring safety requires the fulfillment of legal requirements and the implementation of management systems in the area of security and quality of service. This is extremely important due to the fact that air transport is increasingly being used means of transport. Entering management systems helps to maintain security at the appropriate level and attracting new customers. This paper describes the operating systems at the International Airport Katowice in Pyrzowice. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Compa T., Rajchel J., Załęski K. (2013), Bezpieczeństwo w lotnictwie w wybranych aspektach funkcjonowania portu lotniczego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin.
 2. Duszewski J. (2016), Wybrane aspekty funkcjonowania portów lotniczych i obsługi pasażerów. [w] Kwasiborska A. Bezpieczeństwo Transportu Lotniczego. Oficyna Wydawnicza ASPRA- -JR. Warszawa.
 3. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz - Sas A. (2012), Zintegrowane Systemy Zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 4. Kalinowski Ł.M. (2009), Systemy Ochrony Portu Lotniczego przed atakami bezprawnej ingerencji na przykładzie portu lotniczego Warszawa Okęcie. AON. Warszawa.
 5. Klich E. (2011), Bezpieczeństwo Lotów. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 6. Latzko W., Sanders D. M (1998), Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna Teoria zarządzania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Łunarski J. (2008), Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa.
 8. Norma PN-EN ISO 9001: 2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 9. Rajchel J., Grenda B., Nowak J., (2014), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
 11. Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M. Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Skrypt dydaktyczny (Dostęp 12.11.2016r.).
 12. Załęski K., Saletra N., Kowalska K. (2015), Wybrane aspekty bezpieczeństwa w transporcie. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Dęblin.
 13. http://www.amw.gdynia.pl/library/File/ZN 2010/16Zielinski M.pdf?PHPSESSID=bd4f5e989e2d5863870e23c6e1857209 (Dostęp 22.12.2016 r.)
 14. http://www.ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/3714-pierwszy-certyfikat-lotniska-uzytku-publicznego- -wydany-na-podstawie-nowych-przepisow-unijnych (Dostęp03.01.2017 r.)
 15. http://gtl.com.pl/ (Dostęp 12.01.2017 r.)
 16. http://www.katowice-airport.com/download/gtl_polityka_jakosci.pdf (Dostęp12.01.2017 r.)
 17. h t t p s : / / w w w. k a t o w i c e - a i r p o r t . c o m / p l / l o t n i s k o / p o l i t y k a - b e z p i e c z e n s t w a (Dostęp 12.01.2017 r.)
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.024
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu