BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Miklaszewska Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Adamowicz Tomasz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej
World Financial Crisis and Anticrisis Activities Related to Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 5-24, tab., bibliogr. 32 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Kryzys finansowy, Działania antykryzysowe, Gospodarka, Polityka finansowa
Financial crisis, Anti-crisis actions, Economy, Financial policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem pracy jest przedstawienie zarysu światowego kryzysu finansowego z lat 2007-2011, jego przebiegu i skutków w Polsce oraz działań naprawczych i zapobiegawczych podejmowanych przez rząd i instytucje finansowe w Polsce. Praca oparta na literaturze problemu i przedmiotu badań oraz informacjach różnych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych. Kryzys finansowy w Polsce ujawnił się z opóźnieniem w stosunku do innych krajów wysokorozwiniętych i przebiegał z mniejszą intensywnością. W działaniach antykryzysowych Polska dostosowała się do zaleceń Unii Europejskiej. Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Działania rządu i banku centralnego w Polsce dotyczyły sfery instytucjonalnej, sposobu funkcjonowania i prowadzenia polityki finansowej oraz sfery realnej gospodarki, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i instytucji publicznych. (abstrakt oryginalny)

Description and evaluation of the world financial crisis of the years 2007-2011, as well as pheatures and outcomes of this crisis in Poland and anticrisis activities undertaken by the government and financial institutions in Poland represent the subject and purpose of this article. The subject literature and informations from different national and international financial institutions and organizations were used as a source of research materials and data for analysis. Financial crisic appeared in Poland with some delay and was less intensive than in other developed countries. Anticrisis measures undertaken in Poland were adjusted to the European Union and International Monetary Fund recomendations. Polish Central Bank and government anticrisis activities referred to institutional sphere, mode of institution functioning and the area of financial policy. Reaction of enterprises, households, selfgoverning and public institutionas acting in real economy were observed and assessed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk. M, Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. [w:] http://ekonom.ug.edu.pl/ [online:31.03.2015r.]
 2. Centrum Badania Opinii Społecznej, Reakcje na kryzys gospodarczy 2009, Komunikat z badań, Warszawa
 3. Costa Navajas M., A. Thegeya, 2013, Financial soundeness Indicators and Banking Crisis, IMF Working Papers, No 13/263 s.28
 4. Czekaj J., Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, [w:] G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext Sp. z o.o., Warszawa, 2010.
 5. EC European Economic Recovery Plan 2008, Dostępny w Internecie ec.europaeconomy (online 20.07.2015)
 6. Falkowski. K, , Teichmann. E (red.), Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy, SGH, Warszawa, 2010, s.50-55
 7. Global Financial Stability Report, 2010, International Monetary Fund, Washington DC April. [w:] https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/.
 8. Grosse T. G.: Program stabilności czy rozwoju? Analizy i Opinie nr 89, Instytut Spraw Publicznych. (2009) Warszawa
 9. Gruszczyńska-Brożbar. E., Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego, w: Finanse - Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2009.
 10. GUS Stopa bezrobocia w latach 1990-2015, Dostęp w Internecie http://stat.gov.pl (online 15.05.2015)
 11. GUS, Rachunki kwartalne PKB w latach 2007-2013. Dostęp w Internecie stat.gov.pl (online 10.04.2015)
 12. GUS, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. [w:] www.pi.gov.pl (online 21.08.2015)
 13. Iwanicz-Drozdowska M, 2015, Restrukturyzacja banków Unii europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 14. Komisja Nadzoru Finansowego. Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 r. Dostęp w Internecie http://www.knf.pl (online 14.03.2015)
 15. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", nr 6, 2010.
 16. Kumhof M., J. Zoltan: The truth about Banks FD Finance and Development, A Quarterly Publication of the International Monetary Fund, March 2016, Volume 53, Number 1, s.50-53
 17. Ministerstwo Finansów, Informacje kwartalne o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, Dostęp w Internecie www.wneiz.pl/nauka
 18. Miszkin. F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
 19. Nawrot. W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2009.
 20. NBP Programy pomocowe dla Grecji, Irlandii i Portugalii - stan na sierpień 2011. Dostęp w Internecie http://www.nbp.pl (online 30.09.2015)
 21. NBP, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa, 2009. Dostęp w Internecie (online 21.08.2015)
 22. Nieborak T., Globalny kryzys finansowy, istota, przyczyny, konsekwencje. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 4 2010
 23. Orłowski. W., Pasternak. R., Flaht. K., Szubert. D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2010.
 24. Podstawowe Statystyki GPW. Dostęp w Internecie http://www.gov.pl (online 30.04.2015)
 25. Realizacja "Planu Stabilności i Rozwoju", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2009. Dostęp w Internecie http://kprm.pl (online 05.2015)
 26. Rok kryzysu. Co dalej? Wyzwania stojące przed spółkami, Pricewaterhouse Coopers, Warszawa, 2009. [w:] https://www.pwc.pl/pl/
 27. Rosati. D., Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w latach 2007-2009, [w:] G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej? Poltext Sp. z o.o., Warszawa, 2009.
 28. Satoła Ł. Kryzys finansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej. Roczniki Naukowe SERiA Tom XIV zeszyt 4, s. 104-109
 29. Sławiński. A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, Materiały konferencyjne pt. Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2008.
 30. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety dla przewodniczących komitetów kredytowych.
 31. Departament Systemu Finansowego NBP, Warszawa, Warszawa 2009 http://www.nbp.pl (online 15.05.2015)
 32. Wojtyna. A (red), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa, 2011, s.180.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu