BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jopkiewicz Szymon (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Zarządzanie organizacjami sektora zdrowia w warunkach zmian przy wykorzystaniu Analizy Społecznej Sieci Social Network Analysis - (SNA)
Management of Healthcare Sector Organizations under Conditions of Change using Social Network Analysis - (SNA)
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 292-302, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Efektywność organizacji, Pomiar efektywności, Analiza sieci społecznych, System ochrony zdrowia, Analiza sieciowa
Organisation effectiveness, Efficiency measurement, Social Network Analysis (SNA), Health care system, Network analysis
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Nowoczesne zarządzanie organizacjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia oznacza konieczność sprostania mechanizmom rynkowym w dostarczaniu dóbr publicznych. Głównym celem tych dążeń jest zwiększenie efektywności funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej, lepsze dostosowanie usług do potrzeb społecznych oraz poprawa zasad gospodarowania ograniczonymi zasobami. Celem artykułu jest przedstawienie problemów metodologicznych związanych z wykorzystaniem Analizy Społecznej Sieci (SNA) do poszukiwania efektywnych sposobów zarządzania organizacjami oraz określenia perspektyw zastosowania tych rozważań dla poprawy funkcjonowania sektora zdrowia. Określanie relacji w sieci i ich związków z efektywnością sektora zdrowia wynika z faktu, że prowadzone badania empiryczne wciąż nie nadążają za dynamicznymi zmianami w sektorze usług zdrowotnych. (abstrakt oryginalny)

Modern managed organizations in the healthcare sector mean the need to cope with market mechanisms in providing public goods to society. The main problem of these efforts is to increase the effectiveness of the healthcare sector, to better align services to social needs, and to improve the management of scarce resources. The aim of the article is to present methodological problems related to the use of Social Networking Analysis (SNA) to find effective ways of managing organizations and to identify perspectives for applying these considerations to improve the functioning of the healthcare sector. Identifying relationships in the network and their relationships with the healthcare sector results from the fact that empirical research is still failing to keep up with the dynamic changes in the healthcare sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adamus-Matuszyńska, A., (2013). Wykorzystanie SNA w pomiarze efektywności instytucji publicznych: Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach.
 2. Anderson, J.C., Hakansson, H. i Johanson, J. (1994). Dyadic Business Relationships Within A Business Network Concept: Journal of Marketing, Vol. 58, 4.
 3. Austen, A. i Frączkiewicz-Wronka, A. (2010). Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa: Zeszyt Naukowy 98.
 4. Borgatti, S.P. i Cross, R. (2003). A Relational View Of Information Seeking And Learning In Social Networks: Management Science, Vol. 49, 4.
 5. Bratnicki, M. i Frączkiewicz-Wronka, A. (2006). Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne: Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności: Organizacja i Kierowanie, 3, 35-43.
 6. Byrnes, J. (2002). Local government failure in Australia? An empirical analysis of New South Wales: Australian Journal of Public Administration, 2002, September Vol. 61, Issue 3, s. 55.
 7. Czakon, W., (2015). Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 217.
 8. Ferlie, E., Hartley, J. i Martin, S. (2003). Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects : British Journal of Management, vol. 14.
 9. Getzen, T.E. (2000). Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 10. Golinowska, S., (2004). Pożądane kierunki systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.
 11. Griffin, R. W., (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Jap, S. (2001). "Pie Sharing" In Complex Collaboration Context: Journal of Marketing Research, Vol. 38, 1.
 13. Karski, J.B. (1996). Teoria organizacji i zarządzania w promocji zdrowia. Warszawa: COiEOZ.
 14. Karski, J.B. i Koronkiewicz, A. (2000). Zdrowie 21- zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. Podstawowe założenia polityki zdrowia dla wszystkich w Regionie Europejskim WHO. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych WHO Biuro Regionu Europejskiego Kopenhaga.
 15. Klimas, P., (2011). Sukces sieci międzyorganizacyjnej: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4.
 16. Kmietowicz, Z. (2000). France Leads WHO's League Table of Health Systems: British Medical Journal, t. 320, s. 1687.
 17. Lis, J. (2004). Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia - ograniczenie kosztów czy zwiększenie opłacalności? : Problemy Zarządzania 4, s. 97.
 18. Mooney, G. (1988). The Economics of Health Care an Introductory Text. London: Rutledye & Kegan Paul.
 19. Opolski, K., Dykowska, G. i Możdżonek, M. (2003). Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 20. Parsons, T. (1969). Struktura społeczna a osobowość. Warszawa.
 21. Rudawska, I. (2005). Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Rudawska, I. (2006). Ekonomizacja relacji pacjent - usługodawca w opiece zdrowotnej. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 23. Rudawska, I. (2007). Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Scott, J., (2011). Social Network Analysis. A Handbook. Los Angeles: Sage.
 25. Smoleń, M.M. (1997). Mechanizmy rynkowe a samodzielność zakładów opieki zdrowotnej: Antidotum nr 2, 5-11.
 26. Zbierowski, P., (2010). Struktura i systemy firm wysokiej efektywności - wyniki badań: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 27. Ziębicki, B., (2007). Efektywność a jakość w sektorze publicznym : Potocki A. (red.): Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu