BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzejewska Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Modele współpracy w zakresie prac badawczo- -rozwojowych w grupach kapitałowych
Models of r&d cooperation in holdings
Source
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 357-369, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Organization and Management
Keyword
Współpraca, Grupa kapitałowa, Holding
Cooperation, Capital group, Holding
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy istotnego, a niedostatecznie opisanego w literaturze i zbadanego na gruncie empirycznym zagadnienia współpracy w zakresie prowadzenia prac B+R w ramach grupy kapitałowej. Rozpoznanie teoretyczne roli prac B+R w działalności innowacyjnej oraz istoty zjawiska współpracy w ramach grup kapitałowych w obszarze B+R pozwoliło autorkom opracować czterech teoretyczne modele współpracy w zakresie prac B+R w grupach kapitałowych. Są to: model skoncentrowany, model rozproszony, model incydentalny oraz model zintegrowany. Powyższe modele teoretyczne zostały następnie zweryfikowane empirycznie w oparciu o dobrane celowo cztery grupy kapitałowe działające w Polsce. Badania potwierdziły możliwość stosowania różnych modeli współpracy w zakresie prac B+R w grupach kapitałowych oraz relatywną trudność realizacji modelu zintegrowanego.(abstrakt oryginalny)

The article concerns significant, but insufficiently described in the literature issue of cooperation in R&D within the groups of enterprises. Recognition of the literature about the role of R&D in innovation development and R&D cooperation enabled to develop the four theoretical models of cooperation in R&D among a subsidiaries of the holding: the concentrated model, the distributed model, the incidental model and the integrated model These models were verified empirically. The empirical research was based on four deliberately chosen groups of enterprises operating in Poland. Research have confirmed the possibility of using different models of cooperation in the field of R&D among subsidiaries of the holding and the relative difficulty of implementation of the integrated model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Kooperencja w grupach kapitałowych, [w:] Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M., Materna G., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 2. Chesbrough H. W., Garman A. R., How Open Innovation Can Help You Cope in Lean Times, "Harvard Business Review" 2009, Vol. 87 (12).
 3. Chesbrough H. W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA 2003.
 4. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 5. EU R&D Scoreboard, http://iri.jrc.ec.europa.eu (25.01.2017).
 6. Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 7. Gassmann O., Von Zedtwitz M., New concepts and trends in international R&D organization, "Research Policy" 1999, Vol. 28 (2).
 8. Działalność badawcza i rozwojowa, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov. pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf (27.01.2017).
 9. Katila R., Ahuja G., Something Old, Something New: A Longitudinal Study of Search Behavior and New Product Development, "Academy of Management Journal" 2002, Vol. 45 (8).
 10. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014.
 11. Laursen K., Salter AJ., Open for innovation: The role of openness in explaining innovative performance among UK manufacturing firms, "Strategic Management Journal" 2006, Vol. 27.
 12. Lichtenthaler U., Open Innovation in Practice: An Analysis of Strategic Approach to Technology Transactions, "IEEE Transactions on Engineering Management" 2008, Vol. 55 (1).
 13. Nogalski B., Kreft Z., Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej, [w:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 14. Nonaka I., A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, "Organization Science" 1994, Vol. 5 (3).
 15. Pichlak M., Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" 2012, z. 60.
 16. Pichlak M., Więzi międzyorganizacyjne a innowacyjność organizacji - próba integracji, [w:] Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, Adamik A. (red.), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 17. Pichlak M., Zarządzanie zasobami wiedzy w działalności innowacyjnej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" 2016, z. 88.
 18. Romanowska M., Mierzejewska W., Wewnętrzny rynek grupy kapitałowej jako substytut sieci biznesowych, "Prace Naukowe WSZiP" 2015, t. 32.
 19. Sopińska A., Mierzejewska W., Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 20. Sopińska A., Paradygmat otwartych innowacji w polskich realiach, [w:] Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, Bartkowiak R., Matusewicz M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 21. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu