BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podwysocka Aleksandra (Politechnika Gdańska)
Title
Długotrwałe bezrobocie w Polsce w latach 2000-2015 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Long-Term Unemployment in Poland in the Years 2000-2015 Compared to Selected Countries of the European Union
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 191-201, rys., tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Bezrobocie, Bezrobocie długotrwałe, Skutki bezrobocia
Unemployment, Long-term unemployment, Effects of unemployment
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Długotrwałe bezrobocie jest potwierdzeniem istnienia trwałej nierównowagi na rynku pracy. Skutkuje ujemnymi skutkami w sferze ekonomicznej, społecznej i indywidualnej. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w długotrwałym bezrobociu w Polsce, prezentacja i ocena na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2015. Do badań wykorzystano ogólnodostępne materiały statystyczne i elementy statystyki opisowej. Ponadto dokonano przeglądu literatury poświęconej zagadnieniom długotrwałego bezrobocia. (abstrakt oryginalny)

Long-term unemployment is the proof of the existence of permanent imbalances in the labor market. It has a lot of negative consequences in the economic, social and individual spheres. The purpose of this paper is to present the changes in the long-term uneymployment in Poland and in the European Union countries in the years 2000-2015. The study used publicly statistical materials and elements of descriptive statistics. There are also presented review literature about long-term unemployment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz-Szkutnik M., (2014), Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 181.
 2. Banaszkiewicz D., Komorowska O., (2012), Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście, "Zarządzanie i Finanse", nr 4.
 3. Bartosik K., Mycielski J., (2016), Dynamika płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce, "Bank i Kredyt", nr 47(5).
 4. Kostrzewska J., (2008), Analiza zmian wielości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 797.
 5. Kostrzewski Sz., Worach-Kardas H., (2008), Zdrowotne i społeczno-ekonomiczne aspekty długotrwałego bezrobocia w środowisku wielkomiejskim, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 89(4).
 6. Kucharski L., (2015), Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 2004-2013, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210.
 7. Maksim M., Wojdyło-Preisner M., (2015), Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce - perspektywa lokalna, "Gospodarka Narodowa", nr 4(278).
 8. Markowicz I., Bieszk-Stolorz B., Gdakowicz A., (2013), Statystyczna analiza długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim w latach 2007-2011, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 31.
 9. Niedzielski E., Domańska L., (2005), Bezrobocie a rozwoj gospodarczy, "Polityka społeczna", nr 5.
 10. Noske M., (2012), Bezrobocie długotrwałe - próba diagnozy wybranych psychologicznych problemów znalezienia i utrzymania pracy, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 19.
 11. Stańko A., (2008), Wykluczenie społeczne z rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, "Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej", nr 72.
 12. Urbaniak B., (2016), W poszukiwaniu recepty na złagodzenie skali bezrobocia długookresowego w Unii Europejskiej, [w:] Przywojska J., Warwas I., Inowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVII, nr 4.
 13. Woźniak M., (2010), Oblicza bezrobocia długotrwałego, "Polityka Społeczna", nr 3.
 14. Woźniak M., (2011), Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych, "Polityka Społeczna", nr 10.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.030
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu