BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędki Artur (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Pomiar i dekompozycja efektywności zysku za pomocą metody DEA
Measuring and Decomposition of the Benefit Efficency with the Help of the DEA Method
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 220-231, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Zysk, Pomiary, Pomiar efektywności, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Profit, Measurement, Efficiency measurement, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
summ.
Abstract
Zagadnienie pomiaru efektywności zysku jednostki produkcyjnej jest bardzo ciekawym i trudnym problemem. W literaturze dotyczącej metody DEA (data development analysis) znajduje się bardzo niewiele pozycji dotyczących tego tematu, a i one nie zawierają odpowiedzi na wiele nurtujących autora niniejszego artykułu pytań i wątpliwości. W pracy zostaną poddane pod rozwagę pewne propozycje miar związanych z zyskiem, będące naturalnym rozszerzeniem mierników opisanych w poprzednich opracowaniach i wystąpieniach autora. Jednocześnie wskazane zostaną wady i zalety tychże miar. Oprócz ich zdefiniowania zostaną wykazane pewne podstawowe właściwości mierników, a także dokonana zostanie ilustracja graficzna działania metody. Na koniec podano przykład empiryczny zastosowania tych miar, oparty na danych rzeczywistych z polskiego sektora energetycznego. (fragment tekstu)

In the article some propositions of measuring benefit efficiency with the help of the DEA method are considered. Advantages and disadvantages of these measures are pointed, too. Besides, basic properties of these measures are indicated and graphical illustration is made. In the end, the empirical exemplary application of the ones is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Färe R., Grosskopf S., Lee H., A Nonparametric Approach to Expenditure-constrained Profit Maximization, "American Journal of Agricultural Economics" 1990, s. 574-581.
  2. Färe R., Grosskopf S., Lovell C.A.K., Production Frontiers, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
  3. Prędki A., Metoda DEA - podstawy teoretyczne i ilustracja empiryczna, materiały z XXII Konferencji im. prof. Władysława Bukietyńskiego w Łodzi (w druku) 2003a.
  4. Prędki A., Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego, praca doktorska pod kier. J. Osiewalski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2003b.
  5. Prędki A., Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA, [w:] Metody i zastosowania badań operacyjnych '04, Wyd. AE, Katowice 2004.
  6. Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), "Przegląd Statystyczny" 2002 vol. 50 nr 2, s. 47-68.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu