BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Metod Ilościowych)
Title
Innowacyjność a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce
Innovation and Socio-Economic Regional Development in Poland
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 149-156, tab., bibl.10 poz.
Keyword
Innowacyjność, Analiza statystyczna, Rozwój społeczno-gospodarczy
Innovative character, Statistical analysis, Social economic development
Note
JEL Classification: O00 , R10
streszcz., summ.
Abstract
Transformacja zmierzająca ku gospodarce opartej na wiedzy (GOW) powoduje, że procesy rozwojowe determinowane są podejmowaniem działań opartych na wiedzy i innowacjach a polska gospodarka pod względem innowacyjności zajmuje dalekie miejsca wśród państw unijnych i wymaga ewolucyjnych zmian w tym zakresie. Innowacyjność i rozwój społeczno-gospodarczy to terminy powszechnie dziś używane i intuicyjnie rozumiane, ale ich pomiar nie jest jednoznaczny. Celem artykułu jest przedstawienie skwantyfikowania tego obszaru badawczego i jego statystyczna analiza przy użyciu metod porządkowania liniowego w ujęciu regionalnym w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Transformation leading to the knowledge-based economy results in the fact that developmental processes are determined by undertaking knowledge-based and innovation-based activities and Polish economy rauks low among EU countries in terms of innovation and requires evolutionary changes in this scope. Innovation and socio-economic development are terms commonly used today and intuitively understood, but their measurement is ambiguous. The aim of the article is to present the quantification of this research area as well as its statistical analysis using linear ordering methods on a regional basis in Poland.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czaplewski, M. (2011). Oddziaływanie telekomunikacji na nowe formy działalności gospodarczej. [W:] H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek Usług Telekomunikacyjnych. (s. 344-395). Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
  2. Czaplewski, M. (2015). Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 341-348.
  3. Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  4. Innovation Union Scoreboard (2013). European Union, Belgium.
  5. Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  6. Korenik, S. (1999). Wybrane teorie rozwoju regionu ekonomicznego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 799.
  7. Kuszewski, T., Sielska, A. (2010). Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych. Współczesna Ekonomia, 1 (13).
  8. Paradysz, J. (2012). Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju. Przegląd Statystyczny, 2.
  9. Sokołowski, A. (1984). Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 203, s. 48.
  10. Strahl, D. (2005). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2 w krajach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1083.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu