BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orłowska Maria Jolanta (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Potencjał produkcyjny, intensywność produkcji i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych różnych regionów w Polsce w latach 2004-2013 według FADN
Production Potential, Intensity of Production and Economic Results of FADN Farms from Various Regions in Poland in the Years 2004-2013
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 137-143, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Intensyfikacja produkcji, Gospodarstwa rolne, Region rolniczy, Wyniki badań, Rolnictwo, Czynniki produkcji
Intensification of production, Arable farm, Agricultural region, Research results, Agriculture, Production factors
Note
JEL Classification: Q12
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było porównanie zmian, jakie dokonały się w latach 2004-2013 w potencjale produkcyjnym, relacjach pomiędzy zasobami czynników produkcji, intensywności produkcji oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych z różnych regionów w Polsce. Wykorzystano informacje gromadzone według jednolitych zasad w bazie publikowanej na stronie UE. Zastosowano metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej i poziomej. W latach 2004-2013 gospodarstwa powiększały swój potencjał produkcyjny, intensywność produkcji, uzyskiwały coraz wyższe wyniki ekonomiczne. W Polsce postępowała polaryzacja gospodarstw. Na jednym biegunie utrzymywały się silne ekonomicznie, duże obszarowo, dobrze technicznie wyposażone gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska, na drugim, mniejsze ekonomicznie i obszarowo, o niższym wskaźniku technicznego uzbrojenia pracy, gospodarstwa Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza. Gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska uzyskiwały dochód pozwalający na przekroczenie parytetowej opłaty pracy własnej, natomiast w średnim gospodarstwie Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza nie pokrywał on kosztów użycia własnych czynników produkcji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to compare the changes that took place in the years 2004-2013 in the production capacity of farms from different regions in Poland. There were also analyzed the relationship between the resources of production factors, production intensity and their economic situation. Study was based on information collected by uniform rules in the database published on the EU website. Methods of analysis of the statistical series, analysis of vertical and horizontal were applied. In the years 2004- 2013 the farms increased their production potential, production intensity and achieved higher and higher economic results. However, the differences between the holdings of different regions did not go away and some even deepened. In Poland the polarization farms progressed. On one side, remained economically strong large and well technically equipped farms of Pomerania and Mazury and Wielkopolska and Silesia, on the other economically and territorially smaller with a lower rate of technical work equipment on farms of Mazovia and Podlasie and also Malopolska and Pogorze. Farms of Pomerania and Mazury and Wielkopolska and Silesia achieved income allowing to exceed parity charge of their own work, while the average farm of Mazovia and Podlasie and Małopolska and Pogorze it did not cover the costs of their own factors of production use.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baer-Nawrocka Agnieszka, Walenty Poczta. 2014. Przemiany w rolnictwie. [W] Polska Wieś 2014 Raport o stanie wsi, red. I, Nurzyńska i W. Poczta, 85-115. Warszawa: Wydawnictwo naukowe SCHOLAR.
  2. Goraj Lech, Stanisław Mańko. 2009. Rachunkowość i analiza w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa: Difin.
  3. Góral Justyna (red.). 2016. Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (2). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  4. Hunek Tadeusz. 1975. Wyżywienie , rolnictwo i wieś w Polsce. Warszawa: LSW.
  5. Manteuffel Ryszard. 1994. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL.
  6. Zegar Józef Stanisław. 2011. Dochody rolników po akcesji w Unii Europejskiej. Raport "Realia i co dalej", nr 4: 30. Warszawa: Fundacja Rozwoju.
  7. Ziętara Wojciech. 2010. "Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008". Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 97 (1): 56.
  8. www.ec.europa.eu/agri-culture/rica.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8355
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu