BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dubownik Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie w ramach WPR jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - przykład województwa kujawsko-pomorskiego
Differentiation of the Economic Activity in Agriculture Financed by the Cap as a Factor of Multi-Functional Development of Agriculture and Rural Areas - Example of the Kuyavian-Pomeranian Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 158-164, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Obszary wiejskie, Wyniki badań
Business activity, Agriculture, Rural development, Rural areas, Research results
Note
JEL Classification: Q18, R51
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Przedstawiono problem zróżnicowania przestrzennego implementacji środków unijnych skierowanych do gospodarstw rolnych województwa kujawsko-pomorskiego w celu podniesienia poziomu ich pozarolniczej aktywności gospodarczej w latach 2003-2014 (sumując wybrane działania SAPARD, SPO Rolnictwo i PROW). Dokonano oceny wpływu ww. działań pomocowych UE na wielofunkcyjny rozwój rolnictwa. Wykorzystano wskaźniki ilustrujące udział zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych oraz gospodarstw z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej - oraz obszarów wiejskich. Wykorzystano wskaźnik ilustrujący udział zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych według rejestru REGON w 2014 roku. Ocena zróżnicowania przestrzennego wydzielonych wskaźników wykazała wiele prawidłowości, dotyczących zarówno pozytywnych (np. wyższy poziom wskaźników w gminach słabiej zurbanizowanych), jak i negatywnych (np. wyższy poziom wskaźników w gminach o korzystniejszych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa).(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the spatial differentiation of CAP funds directed to farms of Kuyavian-Pomeranian region in order to increase the level of their non-agricultural economic activity in the years 2003-2014. The analysis were focused to assess the impact of EU funds for multifunctional development of agriculture and rural areas. The indicators were used to illustrate the share of realized applications in the overall numbers of farms and households with income from non-agricultural activities. It has been shown that the higher level of indicators where in the municipalities of less urbanized areas, which should be considered as positive. Also, it has been demonstrated that the indicators were higher in municipalities with more favorable conditions for agricultural development, which must be regarded as potentially negative.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański Jerzy. 2003. "Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce". Przegląd Geograficzny 75 (3): 385-401.
 2. Bański Jerzy. 2008. "Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego". Studia Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN 14: 136.
 3. Dubownik Anna. 2010. "Oddziaływanie środków Unii Europejskiej na różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego". Studia i Prace z Geografii i Geologii 7: 171-178.
 4. Dzun Włodzimierz. 2005. Działalność rolnicza gospodarstw rolnych a rozwój obszarów wiejskich. [W] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. M. Kłodziński, W. Dzun, 105-128. Warszawa: IRWiR PAN.
 5. IUNG. 2000. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Puławy: IUNiG-PIB.
 6. K-PBPPiR. 2003. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Włocławek: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego.
 7. Pałka Ewa. 2004. "Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich". Studia Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN 5: 94-102.
 8. MRiRW. 2004. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 9. MRiRW. 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 10. Rudnicki Roman. 2008. Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD - studium przestrzenne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 11. Rudnicki Roman. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 12. Rudnicki Roman. 2012. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2003-2010. [W] Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, red. W. Kamińska, K. Heffner, 179-208. Warszawa: KPZK PAN.
 13. Rudnicki Roman. 2016. Rolnictwo Polski, studium statystyczno-przestrzenne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 14. Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IRWiR.
 15. Zegar Józef. 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. Warszawa IERiGŻ-PIB.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8358
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu