BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Benduch Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Butryn Krzysztof (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Prawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich części
Legal and Standard Principles of Buildings and Their Parts Usable Floor Area Quantity Surveying
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 225-238, tab., bibliogr. 26 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Nieruchomości
Real estate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pole powierzchni użytkowej jest istotnym atrybutem przestrzennym budynków i lokali. Zakres wykorzystania tej informacji jest bardzo szeroki. Powierzchnia użytkowa powinna być zatem wyznaczana w sposób wiarygodny i możliwe jednoznaczny. Ważnym czynnikiem decydującym o poprawnym jej obliczeniu jest przyjęcie odpowiedniej metodologii obmiaru. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację podjętych przez autorów rozważań dotyczących problematyki określania pola powierzchni użytkowej. Omówione, a następnie porównane zostają zasady obmiaru wskazane w obowiązujących przepisach prawa oraz stosownych Polskich Normach. Przeprowadzone rozważania poparto przykładami praktycznymi. Odwołano się także do orzecznictwa sądów administracyjnych. Wskazano wątpliwości, które najczęściej pojawiają się podczas wykonywania obmiaru powierzchni użytkowej. Przeanalizowano również problem dobrowolności stosowania Polskich Norm. (abstrakt oryginalny)

Usable floor area is an essential spatial attribute of buildings and premises. This information is widely used. Usable floor area should therefore be specified in a reliable and possibly unambiguous manner. An important factor determining its correct calculation is adopting a proper methodology of quantity surveying. This paper comprises further analysis undertaken by authors on the issue of determining usable floor area. Quantity survey principles specified in the applicable laws and the relevant Polish Standards were discussed and then compared. The considerations were supported by practical examples. The authors also referred to the case-law of the administrative courts and pointed to the doubts which most frequently arise during the quantity surveying of usable floor area. The problem of voluntary application of Polish Standards was analyzed as well.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzyński, T. (2012). Obliczanie powierzchni nowo budowanych lokali i budynków według jednolitych zasad. Przegląd Geodezyjny, 84(6): 31.
 2. Buśko, M. (2015). Analiza przepisów prawa w zakresie wyznaczania powierzchni użytkowej budynku i lokalu mieszkalnego. Przegląd Geodezyjny, 87(12): 8-12.
 3. Buśko, M. (2016). Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (II/1): 395-410.
 4. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Online: http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 5. Ciołek, W. (2010). Kilka uwag o Eurokodach i stosowaniu norm wycofanych. Inżynier budownictwa, nr 07-08 (75) 2010: 21-24.
 6. Ebing, J. (2011). Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
 7. Hołub, A. (2016). NORMA PN-ISO 9836:2015-12 KOLEJNE ZAMIESZANIE I NIEPEWNOŚĆ - Czy zastąpi normę PN-ISO 9836:1997 i będzie stosowana w wynajmie? Online: http://uslugi.geodezyjny.com/1729-2/ (16.09.2016).
 8. Król, P. A., Pogorzelski, A., Sieczkowski, J. (2016). Czy powierzchnia użytkowa może być powierzchnią nieużyteczną? Inżynieria i Budownictwo, 3/2016: 161-163.
 9. Korzeniewski, W. (2006). Czy zawsze należy stosować zasadę redukcji wielkości powierzchni użytkowej pomieszczeń o obniżonej wysokości? Inżynier budownictwa, nr 11 (32) 2006: 22-26.
 10. Korzeniewski, W. (2008). Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków. Stosowanie przepisów prawnych i norm. Warszawa: Oficyna Wydawnicza POLCEN.
 11. Pokorska, I., Kysiak, A. (2012). Interpretacja spornego zagadnienia obliczania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, 18(168): 199-204.
 12. Stanowisko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w kwestii dobrowolności stosowania Norm (2010), Online: http://www.pkn.pl/news/2010/11/stanowisko-pkn-w-kwestiidobrowolnosci-stosowania-norm (24.11.2010).
 13. Starzyk, A. (2013). Praktyczne aspekty stosowania norm przy obliczaniu powierzchni użytkowej. Konferencja naukowo-aplikacyjna "Praktyczne aspekty stosowania norm i oceny zgodności", Warszawa 18.05.2013.
 14. Zbroś, D. (2016). Zasady obliczania powierzchni użytkowej budynków według dwóch obecnie obowiązujących norm polskich. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, wydanie nr 3/2016: 19-22.
 15. PN-70/B-02365 - Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru.
 16. PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 17. PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późniejszymi zmianami).
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. z 1999 r. nr 22 poz. 209 - uchylony).
 20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 - tekst jednolity).
 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 - tekst jednolity).
 22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami).
 23. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. poz. 205 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
 24. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
 25. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 - tekst jednolity).
 26. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 - tekst jednolity)
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu