BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecka Joanna (Poznan University of Technology, Ph.D. student), Łuczka Teresa (Poznan University of Technology, Poland)
Title
The Private Equity Market in Poland and in Central and Eastern Europe : Selected Aspects
Rynek private equity w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej - wybrane aspekty
Source
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 69-85, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Challenges of Entrepreneurship
Keyword
Rynek private equity, Rynek kapitałowy, Private equity, Źródła finansowania
Private equity market, Capital market, Private equity, Source of financing
Note
JEL Classification: L25, O12
summ., streszcz.
Country
Polska, Europa Środkowo-Wschodnia
Poland, Central and Eastern Europe
Abstract
Transformacja ustrojowa mająca miejsce w Polsce zaledwie 25 lat temu umożliwiała ponowne uruchomienie i rozwój najważniejszej instytucji rynku kapitałowego - giełdy. Dzisiaj Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i znajduje się w czołówce rankingu europejskich parkietów pod względem liczby debiutów giełdowych. Inwestorzy wybierają Polskę do lokowania kapitału zarówno ze względu na to, iż jest to największa gospodarka w tym regionie, jak również właśnie ze względu na rozwinięty rynek kapitałowy oraz stabilny i nowoczesny sektor bankowy, a także widoczną działalność instytucji wspierających przedsiębiorczość. Zauważalne tempo wzrostu wskaźników makroekonomicznych i obserwowana dotychczas stabilność gospodarki wpłynęły bezpośrednio na atrakcyjność Polski i przyciągnęły inwestorów również na rynek private equity. Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej należą do rynków wschodzących, które ciągle nadrabiają dystans dzielący je do krajów Europy Zachodniej. Prezentowane w artykule wyniki badań powstały w oparciu o dane źródłowe z raportów rocznych oraz publikacji opracowanych i udostępnionych przez instytucje powiązane z rynkiem kapitałowym, a także badań własnych dotyczących polskiej przedsiębiorczości. Za pomocą analiz, wykresów oraz zestawień porównawczych przedstawiono zakres i wolumen finansowania private equity w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Polsce, uwydatniając znaczenie i rolę Polski jako kraju wiodącego pod względem pierwszego wyboru dla inwestorów private equity w tym regionie. (abstrakt oryginalny)

The political transformation that took place in Poland only 25 years ago allowed a re-launch and development of the most important capital market institution - the stock exchange. Today, the Warsaw Stock Exchange is the largest in Central and Eastern Europe, being among top European trading floors in terms of the number of new listings. Investors choose Poland to invest their capital both because it is the biggest economy in this region and precisely because of its developed capital market and stable and modern banking sector as well as visible activities of institutions supporting entrepreneurship. Marked growth rates of macroeconomic indicators and economic stability so far have directly influenced Poland's attractiveness, encouraging investors to operate in the private equity market as well. Poland and countries of Central and Eastern Europe are emerging markets that are still catching up with Western Europe. The results presented in the article are based on source data from annual reports and publications that have been produced and made available by capital market institutions and from the authors' own research on Polish entrepreneurship. The scope and volume of private equity financing in Central and Eastern Europe and in Poland are characterized by means of analyses, charts and comparisons, highlighting the importance and leading role of Poland as a country that is the first choice for private equity investors in this region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck, T., Demirigüuc-Kunt, A., Laeven, L., and Maksimovic, V. (2006). The Determinants of Financing Obstacles. Journal of International Money and Finance, 25(6), 932-952.
 2. Bielawska, A. (2001). Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 3. Bielawska, A. (2005). Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji. In: A. Bielawska (ed.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2005. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Bień, W. (2008). Rynek papierów wartościowych. Warszawa: Difin.
 5. Czapkiewicz, A. and Wojtowicz, T. (2014). The Four-Factor Asset Pricing Model on Polish Stock Market. Economic Research - Ekonomska Istrazivanja, 27(1), 771-783, http:// dx.doi.org/10.1080/1331677X.2014.975518.
 6. Da Gbadji, L.A.G., Gailly, B., and Schwienbacher, A. (2015). International Analysis of Venture Capital Programs of Large Corporations and Financial Institutions. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(5), 1213-1245, http://dx.doi.org/10.1111/etap.12105.
 7. Dumitrescu, G.K. (2015). Central and Eastern European Countries Focus on the Silk Road Economic Belt. Global Economic Observer, 3(1), 186-197.
 8. Elsas, R. and Florysiak, D. (2008). Empirical Capital Structure Research: New Ideas, Recent Evidence and Methodological Issues. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (BWL).
 9. EVCA. (2015). Central and Eastern Europe Statistics from Years 2007-2014. European Private Equity & Venture Capital Association. Brussels: EVCA.
 10. Flores, R. and Szafarz, A. (1997). Testing the Information Structure of Eastern European Markets: The Warsaw Stock Exchange. Economics of Planning, 30(2-3), http://dx.soi. org/10.1023/A:100305552400.
 11. Gehrke, M. (2010). Kapitalstrukturpolitik und Kapitalgeberinteressen. Eine theoretische und empirische Analyse. Frankfurt: Frankfurt School Verlag.
 12. Gompers, P. and Lerner, J. (2001). The Venture Capital Revolution. Journal of Economic Perspectives, 15(2), 145-168, http://dx.doi.org/10.1257/jep.15.2.145.
 13. KPMG. (2014). Rynek Private Equity w Polsce: fakty i opinie. Warszawa: KPMG.
 14. Łuczka, T. (2007). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. In: T. Łuczka (ed.), Maie i Średnie Przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości (pp. 29-49). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 15. Łuczka, T. (2013). Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 16. Małecka, J. (2015). Selected Problems of the Capital Market in Poland. In: M. Postula and J. Turyna (eds), Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych, Zarządzanie Finansami a Efektywność Ekonomiczna (pp. 349-362). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Retrieved from: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/FUR0G_2015.pdf.
 17. Małecka, J. (2016). Regulation of the Warsaw Stock Exchange: History and Operating Rules. Journal of Economics World, 5(1), 34-43, http://dx.doi.org/10.17265/2328- 7144/2017.01.004.
 18. Małecka, J. and Łuczka, T. (2016a). Venture Capital as a Source of Financing Small and Medium-sized Enterprises in Poland: Selected Aspects. In: T. Łuczka (ed.), Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 69/2016. Organizacja i Zarządzanie (pp. 93-110). Poznań: The Poznań University of Technology. Retrieved from: http://www.zeszyty. fem.put.poznan.pl/numery/ZN_0iZ_PP_68_07.pdf.
 19. Małecka, J. and Łuczka T. (2016b). Selected Aspects of Seed Fund Raising by Companies of Different Sizes in Poland and Certain Countries of the European Union. In: Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016 (pp. 418-431). Praha: Vysoka Skola Ekonomicka & Praze.
 20. Metrick, A. and Yasuda, A. (2011).Venture Capital and Other Private Equity: a Survey. European Financial Management, 17, 619-654, http://dx.doi.org/10.1111/ j.1468036X.2011.00606.x.
 21. Modigliani, F. and Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48(3), 261-297, http://dx.doi. org/10.2307/1809766. Retrieved from: https://assets.aeaweb.org/assets/production/jour- nals/aer/top20/48.3.261-297.pdf.
 22. Myers, S.C. (1983). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39(3), 575-692, http://dx.doi.org/10.2307/2327916. Retrieved from: http://lib.cufe.edu.cn/upload_files/ file/20140522/3_20140522_35 Myers, Stewart C., 1984, The capital structure puzzle.pdf.
 23. Myshlyayev, T. (2013). Transformacja systemu politycznego w warunkach integracji europejskiej: doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej. POЗДІЛ II. Євpoпeйcька iнтeгpацiя: дocвiд Пoльщi та Укpаїни. 10, 2013P03ДІЛ II. Євpoпeйcька iнтeгpацiя: дocвiд Пoльщi та Укpаїни, 10, 253-258.
 24. Nawrocki, T. and Jabłoński, B. (2011). Inwestowanie na rynku akcji. Warszawa: CeDeWu.
 25. Perz, P. (2008). Sztuka inwestowania na GPW. Warszawa: Wydawnictwo K.E. LIBER.
 26. Płókarz, R. (2013). Globalne rynki finansowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Robinson, J. (1958). Akumulacja kapitału. Warszawa: PWN.
 28. Smith, A. (1998). Bogactwo narodów. Warszawa: PWN.
 29. Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Tamowicz, P. (2004). Venture Capital - kapitał na start. Warszawa: PARP.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu