BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmach Jerzy (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Wyznaczanie oczekiwanej realnej stopy procentowej w Polsce z wykorzystaniem modelu przestrzeni stanów
Determining the Ex Ante Real Interest Rate in Poland Using State-Space Model
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (18), 2007, nr 1151, s. 148-157, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Stopa procentowa, Polityka pieniężna
Interest rate, Monetary policy
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonano próby oszacowania nieobserwowalnych wartości oczekiwanej realnej stopy procentowej w Polsce w latach 1999-2005. W tym celu zastosowano odpowiednio wyspecyfikowany na gruncie teorii ekonomii gaussowski liniowy model przestrzeni stanów oraz metodę filtracji Kalmana. Uzyskane wyniki empiryczne są statystycznie istotne i nie wskazują na występowanie ujemnych wartości realnych stóp procentowych. Tak otrzymane oszacowania oczekiwanej realnej stopy procentowej w dalszej części artykułu wykorzystano do weryfikacji hipotezy Fishera, głoszącej, że nominalna stopa procentowa rośnie dokładnie o oczekiwaną stopę inflacji. Na podstawie przeprowadzonych w tym celu testów stacjonarności należy uznać, iż dla badanego okresu rozważana hipoteza nie znalazła potwierdzenia. (fragment tekstu)

The ex ante real interest rate - the difference between nominal rates and expected inflation - is a crucial variable in economic decision-making process. Due to nonobservability of expected inflation rate, appropriate measuring of ex ante real interest rate encounters certain difficulties. In this paper, a state-space model was employed in order to estimate unobserved expected real interest rate in Poland between 1999 and 2005. The obtained results are used to verily well-known Fisher effect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
 2. Durbin J., Koopman S.J., Time Series Analysis by State Space Methods, Oxford University Press, London 2001.
 3. Fama E., Gibbons M., Inflation, Real Returns, and Capital Investment, "Journal of Monetary Economics" 1982, vol. 9, s. 297-323.
 4. Fisher I., The theory of Interest, MacMillan, New York 1930.
 5. Garcia R., Perron P., An Analysis of the Real Interest Rate Under Regime Shifts, "The Review of Economics and Statistics" 1996, vol. 78(1), s. 111-125.
 6. Gottschalk J., Measuring Expected Inflation and the Ex Ante Real Interest Rate in the Euro Area Using Structural Vector Autoregressions, Kiel Institute of World Economics, Working Paper No 1067, lipiec 2001.
 7. Gourieroux Ch., Monfort A., Time Series and Dynamic Models, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 8. Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton NJ 1994.
 9. Hamilton J.D., State-Space Models, "Handbook of Econometrics", Elsevier, vol. 4.
 10. Harvey A.C., Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 11. Jakubczyc J., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej, PWN, Warszawa 1996.
 12. Kim C.J., Nelson C.R., State-Space Models with Regime Switching, MIT Press, Massachusetts 1999.
 13. Lai K.S., Long-term Persistence in the Real Interest Rate: Some Evidence of a Fractional Unit Root, "International Journal of Finance and Economics" 1997, vol. 2(3), s. 225-235.
 14. Mishkin F.S., Is the Fisher Effect for Real? A Reexamination of the Relationship Between Inflation and Interest Rates, NBER Working Paper, 1991.
 15. Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
 16. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
 17. Piotrowska M., Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pieniężnego w Polsce, AE, Wrocław 1998.
 18. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 19. St-Amant P., Decomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology, Bank of Canada Working Paper 96-2, grudzień 1996.
 20. Świętoń M., Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001, Materiały i Studia, zeszyt nr 150, NBP, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu