BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Bajan Bartłomiej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Cieślak Przemysław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro
Direct Payments for Agriculture in Poland in Conditions of Staying outside the Euro Area
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 46-53, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Strefa euro, Dochody rolnicze, Wspieranie rolnictwa, Dopłaty dla rolnictwa
Eurozone, Farm household income, Agriculture support, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest oszacowanie skutków jakie dla polskich gospodarstw rolnych niesie za sobą pozostawanie poza unią walutową w nawiązaniu do systemu przeliczania płatności bezpośrednich dla krajów, które nie są członkami strefy euro. Analiza skupia się na corocznych różnicach kursowych, pomiędzy wartościami referencyjnymi Europejskiego Banku Centralnego (EBC), po których przelicza się płatności bezpośrednie, a kursami z dni, w których wypłacane są środki dla gospodarstw rolnych. Badaniu zostały poddane wypłaty realizowane w kampaniach 2005-2013. W analizowanym okresie rolnicy stracili na przeliczaniu płatności około 750 milionów złotych, co nie przekracza 1% otrzymywanej pomocy. Niepokojące mogą być jednak krótkookresowe wahania kursowe, które w 2008 roku spowodowały stratę 25% środków (ponad 2 miliardy złotych) w stosunku do tego co uzyskaliby beneficjenci w przypadku uczestnictwa w strefie euro. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to demonstrate the effects that, for Polish farmers, entails staying out of the monetary union in relation to the conversion system of direct payments for countries that are not members of the euro zone. The analysis focuses on yearly differences between the reference values of exchange rate of the European Central Bank (ECB), which are the base for direct payments conversion and daily exchange rates in which the funds are paid to farmers. The analysis covers the payment campaigns 2005-2013. In the analysed period, farmers lost on the conversion of payments about 750 million zlotys, which does not exceed 1% of the received aid. The worrying fact however, may be short-term fluctuations of exchange rate, which in 2008 resulted in a loss of 25% (more than 2 billion zlotys) in relation to what beneficiaries would receive in case of participation in the euro zone. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowski J.: Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej. "Bank i Kredyt", Nr 11-12, 2001.
 2. Grzelak M., Wiktorowicz J.: Ocena wsparcia publicznego rolnictwa w Polsce - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 7(22), 2009.
 3. Grubel H.G.: The Theory of Optimum Currency Areas. "Canadian Journal of Economics", Vol. 3, No. 2, 1970.
 4. Jurek M.: System kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro. "Ekonomista", Nr 2, 2013.
 5. Mundell R.: A Theory of Optimum Currency Areas. "American Economic Review", Vol. 51, No. 4, 1961
 6. NBP: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Warszawa, 2009.
 7. NBP: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Teoretyczne podstawy integracji walutowej. Warszawa, 2010.
 8. Nurzyńska I., Poczta W. (red.): Polska wieś 2014, raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa, 2014.
 9. Orłowski W., Poczta W.: Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Warszawa, 2013.
 10. Pietryka I. (red.): Makroekonomiczne skutki wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń innych państw. Problemy Gospodarki Światowej, tom VI. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych. Toruń, 2016.
 11. Poślednik A.: Wpływ kursu euro na wysokość płatności bezpośrednich. FAPA. Warszawa, 2009.
 12. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 roku ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
 13. Russel P.: Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. "Studia BAS", nr 3(31), 2012.
 14. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz.U. 2004 nr 6 poz. 40 z późn. zm.)
 15. Zamojska A.: Unia Gospodarcza i Walutowa, SGGW, Warszawa, 2000
 16. Żukrowska K., Sobczak D.: Perspektywy uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej, SGH, Warszawa, 2004.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu