BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska - Unia Europejska
Sources of Financing European Projects in Relation to Financial Transfers Poland - European Union
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 63-72, rys., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Źródła finansowania, Fundusze unijne, Polityka spójności, Rozwój regionalny, Zróżnicowanie regionalne
Source of financing, EU funds, Cohesion policy, Regional development, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja rzeczywistego udziału dofinansowania zagranicznego projektów realizowanych pod szyldem funduszy europejskich, a zatem ze środków pochodzących ze źródeł bezzwrotnych w okresie od maja 2004 r. do lutego 2017 r. Przeprowadzona analiza o charakterze ilościowo-jakościowym uwzględnia poziom dofinansowania tzw. projektów europejskich w wymiarze źródeł pochodzenia dotacji z uwzględnieniem transferów finansowych pomiędzy budżetami Polski i Unii Europejskiej. Ogół danych ilościowych poddanych relatywnej analizie statystycznej pochodzi ze zbiorów publicznych oraz dokumentów programowych związanych z polityką regionalną. Kontekst jakościowy analizy wpisany został w literaturowe studia porównawcze. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to present the real financing of projects implemented under the aegis of European funds of funds coming from non-returnable foreign sources in Poland since May 2004 until February 2017. In fact, this level is insignificant. The analysis of quantitative and qualitative takes into account the level of co-financing of European projects in terms of sources of grants and financial transfers between Poland and the European Union. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commission: European Structural and Investment Funds. Data, https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/Total-EU-Allocations-Per-MS-Transposed-2014-2020-/ncu7-hucf, dostęp: 23.10.2016.
 2. Gorzelak, G.: Fakty i mity rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne nr 2 (36), 2009, s. 5-27.
 3. Jakimowicz A.: Podstawy interwencjonizmu państwowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 4. Jegorow D.: Ewaluacja polityki spójności: ilość versus jakość, Studia i Prace WNEiZ US, Nr 46/2 2016, s. 255-264.
 5. Jegorow D.: Obniżenie zdolności do generowania dochodów własnych województw - bariera w absorpcji funduszy europejskich, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 48 (z. 4), 2016, s. 301-311.
 6. Jegorow D.: Poglądy studentów ekonomii na wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polską gospodarkę, [w:] Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie, M. Stefański (red.), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2017, s. 7-19.
 7. Kawecka-Wyrzykowska E.: Przepływy finansowe między Polską a budżetem Unii Europejskiej - efekty okresu akcesji i możliwe zmiany, Problemy zarządzania, vol. 8, nr 1 (27), 2010, s. 57-75.
 8. Kieżun W.: Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 9. Komisja Europejska: Alokacje finansowe 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/what/future/xls/overall_table.xls, dostęp: 21.10.2016.
 10. Kozak M.W.: Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju (rozmowa G. Sroczyńskiego), art. z dn. 30.05.2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,145247,18019268,Co_wymysli_chodnik__czyli_polska_atrapa_rozwoju.html, dostęp: 22.12.2016.
 11. Kozak M.W.: Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 37 (z. 1), 2014, s. 163-180.
 12. Kudełko J.: Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020, Studia Ekonomiczne nr 166, 2014, s. 118-127.
 13. Ministerstwo Finansów: Transfery finansowe Polska - Unia Europejska. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowepolska-ue, dostęp: 12.04.2017.
 14. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Start Funduszy Europejskich 2014-2020 - miliardy na rozwój, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/start-funduszy-europejskich-2014-2020-miliardy-na-rozwoj/, dostęp: 28.12.2016.
 15. Ministerstwo Rozwoju: Mapa dotacji UE. http://mapadotacji.gov.pl/, dostęp: 15.09.2016.
 16. Pastuszka S.: Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 17. Rybiński K.: Ekonomia w Matriksie, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2014.
 18. Słodowa-Hełpa M.: Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu Warszawa 2013.
 19. Szlachta J., Zaleski J.: Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, Gospodarka Narodowa nr 10, 2010, s. 37-56.
 20. Woźniak M.G.: Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty, Warunki integracji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 39 (z. 3), 2014, s. 38-54.
 21. Zielonka J.: Koniec Unii Europejskiej? Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014.
 22. Zybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R.: Państwo Platformy. Bilans zamknięcia, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu