BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszkiewicz Berenika (Politechnika Łódzka), Staniec Iwona (Politechnika Łódzka)
Title
Testowanie występowania "efektu stycznia" na podstawie indeksu sWiG80
Testing the Occurrence of the "January Effect" Based on the sWIG80 Index
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 73-82, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Rynek kapitałowy, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Risk management, Warsaw Stock Exchange Index, Capital market, Investment decisions making
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie, czy "efekt stycznia" determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 "efekt stycznia" oddziaływał na stopy zwrotu z indeksu sWIG80 tylko jeden raz w roku 20121. Przedstawione analizy mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to verify the impact of the "January effect" on the instruments on the Stock Exchange in Warsaw. To carry out the study calculated the average monthly returns of companies included in index sWIG80 for the period from January 2007 to December 2015. The calculations were based on daily quotations of selected indices, using a simple rate of return. A study shows that since 2007, the "January effect" has occurred in the stock market, once in 2012. Conclusions from the analysis of the results can be practically applied in making investment decisions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barberis N., Thaler R.H., A survey of behavioral finance, Chapter 18 in Handbook of the Economics of Finance, vol. 1, Part 2, Elsevier Science, North Holland 2003, http://faculty.som.yale.edu/nicholasbarberis/ch18_6.pdf, 30.09.2016.
  2. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
  3. Fama E., Efficient Capital Markets II, Journal of Finance, No. 5., December 1991.
  4. Fiszeder P., Kożuchowska J., Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie, w: A. Barczak, P. Tworek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, file:///C:/Users/user/Downloads/FiszederKo-uchowska.pdf, 30.06.2016.
  5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  6. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica, XLVII (1979),s. 263-291.
  7. Karaszkiewicz B. Wpływ czynników behawioralnych na ceny rynkowych instrumentów finansowych praca magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. Iwony Staniec na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 2016 roku.
  8. Olsen K.R., Behavioral finance and it's implications for stock price volatility, "Financial Analysts Journal", 1998, Vol.54, No.2.
  9. Peters E.E., Teoria chaosu, a rynki kapitałowe, WIG PRESS, Warszawa 1997
  10. Szyszka A., Efektywność rynku kapitałowego, a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 12, http://atinvest.pl/pdf/Efektywnoscrynkukapitalowego.pdf, 30.06.2016 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu