BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochanowicz Zdzisław (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna), Czaplicka Justyna (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie
Comparison of Selected Aspects of Promotional Activities Conducted by Rural, Urban-Rural and Urban Communities
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 83-95, wykr., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Gmina, Promocja, Marketing regionalny, Promocja miasta
District, Promotion, Regional marketing, City promotion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy miejsko-wiejskie i miejskie oraz gminy wiejskie. W ramach celu głównego realizowano następujące cele szczegółowe: rozpoznanie działań promocyjnych stosowanych przez badane gminy, rozpoznanie form współpracy badanych z gminami partnerskimi, dokonanie oceny ważkości czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej gminy w opinii badanych, dokonanie oceny ważkości barier w rozwoju turystyki w badanej gminie. Grupę badawczą stanowiło 81 gmin z siedmiu województw Polski. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Kwestionariusz ankiety wypełniały osoby odpowiedzialne w gminie za podejmowanie działań promocyjnych. Stwierdzono, że między działaniami promocyjnym prowadzonymi przez gminy miejsko-wiejskie i miejskie oraz gminy wiejskie występują różnice w rodzaju stosowanych instrumentów oraz stopniu wykorzystywania poszczególnych działań. Ponadto badania wskazują, iż gminy wiejskie rzadziej niż gminy miejskowiejskie nawiązują współpracę z innymi podmiotami. Analiza odpowiedzi respondentów pokazała również ważność czynników świadczących o atrakcyjności turystycznej oraz bariery jakie mogą utrudniać rozwój turystyki w gminach. Interesującym obszarem do prowadzenia kolejnych badań jest poziom zidentyfikowania i promowania produktu turystycznego na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to recognize and compare selected aspects of promotion activities conducted by urban-rural, urban communities, and rural communities. Within the framework of the main objective the following specific objectives were fulfilled: recognition of promotional measures applied by the examined communities, recognition of the forms of cooperation between communities, assessment of the importance of factors determining the tourist attractiveness of the community in the opinion of the respondents, and evaluation of the importance of barriers in the development of tourism in the studied municipality. The research group was comprised of 81 municipalities from seven Polish voivodeships. The diagnostic applied was a method using a survey technique according to a standardized questionnaire. The survey questionnaire was filled by responsible persons within the municipality, for undertaking promotional activities. It has been found that there are differences in the type of instruments used, and the extent to which individual activities are used, between promotional activities carried out by urban-rural, urban communities, and rural communities. In addition, research indicates that rural communities are less likely than urban / rural municipalities to offer cooperation with other entities. The analysis of respondents' responses also showed the importance of the supporting factors in the attractiveness of tourism and the barriers that may hinder the development of tourism in municipalities. The level of identification and promotion of a tourist product at the local level is an interesting area for further research.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Candela G., Figini P.: The Economics of Tourism Destinations, Springer, Bologna, 2010.
 2. Domański T.: Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketing terytorialnego, [w:] Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, CXVI, Warszawa 2006.
 3. Florek M., Augustyn A.: Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury, Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011.
 4. Glińska E., Popławski T.: Promocja miasta jako instrument marketingu terytorialnego,[w:] Michałowski K. (red.), Informacja i promocja w turystyce, Materiały konferencyjne z I Sympozjum Naukowego "Znaczenie informacji i promocji w gospodarce turystycznej", Politechnika Białostocka, Białystok, 2002.
 5. Huczek M.: Promocja gminy jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nr 1/2007.
 6. Kornak A., Rapacz A.: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław 2001.
 7. Kotler P., Haider D.H., Rein I.: Marketing Places. Attracting investment, industry, and tourism to Cities, States and Nations, The free press, New York 1993.
 8. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Matysik-Pejas R., Wojewodzic T.: Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 8(3), 2009.
 10. Mikołajczyk A., Florek M., Górski J., Jankowska M.: TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013, Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2013.
 11. Orfin K.: Polityka promocji jednostki samorządu terytorialnego w kreowaniu wizerunku obszarowego produktu turystycznego (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego), Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 12. Osiński J.: Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2008.
 13. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer S. A., Warszawa 2016.
 14. Szymoniuk B.: Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warszawa 2006.
 15. Timothy D.J., Boyd S.W.: Heritage tourism, Pearson Education Limited, New York 2003.
 16. Wiktor J.: Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, WN PWN, Warszawa 2013.
 17. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, DIFIN, Warszawa 2003.
 18. Wrzoska W.: Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 19. Ziółkowski M., Goleń M.: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGGW, Warszawa 2006.
 20. Żurawik W.: Marketing. Podstawy i kontrowersje, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu