BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zegan Magdalena (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Michota-Katulska Ewa (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Styczeń Marta (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Title
Comparative Analysis of Behaviours Related to Functional Foods Among Selected Young Consumers in Poland and Germany
Analiza porównawcza zachowań wobec żywności funkcjonalnej wybranych grup młodych konsumentów z Polski i Niemiec
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 679-686, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Młodzież, Żywność funkcjonalna
Consumer behaviour, Youth, Functional food
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstract
Żywienie to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Spożywanie żywności - zawierającej naturalnie lub celowo wzbogacanej w substancje bioaktywne - może wspomagać prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu, a przede wszystkim być ważnym elementem profilaktyki wielu niezakaźnych chorób przewlekłych czy warunkować ogólnie dobre samopoczucie. Celem badania było porównanie zachowań wobec żywności funkcjonalnej wybranej grupy osób młodych. Badanie przeprowadzono wśród celowo dobranych 153 młodych konsumentów z Polski i Niemiec na przełomie marca i kwietnia 2015 roku. W badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety. Do analizy statystycznej wykorzystano program IBM SPSS Statistics ver. 23, test Chi2 (p < 0,05). Wśród ankietowanych dominowały osoby, które nie znały terminu "żywność funkcjonalna". Większość uczestników badania deklarowała kupowanie, jak i spożywanie produktów de facto należących do tej grupy. Głównym źródłem informacji na temat żywności funkcjonalnej był Internet. Podczas zakupu produktów funkcjonalnych, ankietowani z obydwu krajów kierowali się przede wszystkim ich ceną, jakością i składem. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę upowszechniania - w oparciu o wiarygodne źródła - informacji na temat żywności funkcjonalnej, celem budowania świadomości żywieniowej. Posiadana przez konsumentów wiedza jest bowiem podstawą pozytywnego postrzegania i akceptacji żywności prozdrowotnej oraz dokonywania racjonalnych wyborów żywieniowych. (abstrakt oryginalny)

Nutrition is one of the key factors infl uencing human health. Consuming foods that either naturally contain or have been enriched with bioactive substances may aid the organism's proper development and functioning and, most importantly, be a vital element in the prophylaxis of many non-communicable diseases as well as improve general sense of well-being. The aim of the study was to compare behaviours related to functional foods among a selected group of young people. The survey was conducted among 153 purposively selected young consumers from Poland and Germany in March/April 2015. An original survey questionnaire was employed. IBM SPSS Statistics ver. 23 software was used for statistical analysis (chi-squared test p < 0.05). The term "functional foods" was largely unknown among the respondents. A defi nite majority of the survey participants reported having bought and consumed products that, in fact, belong to this group of foods. The main source of information on the topic of functional foods was the Internet. While buying these products, respondents from both countries chiefl y took into account the price, the quality and the list of ingredients. The results point to the need to popularize information about functional foods using trustworthy sources, in order to foster nutritional awareness. Consumer knowledge is the basis for the positive perception and acceptance of health-promoting foods and for making rational dietary choices. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annunziata, A., Vecchio, R. (2013). Agri-food Innovation and the Functional Food Market in Europe: Concerns and Challenges. EuroChoices, 12, 12-19.
 2. Ares, G., Giménez, A., Gámbaro, A. (2008). Influence of nutritional knowledge on perceived healthiness and willingness to try functional foods. Appet, 51(3), 663-668.
 3. Bornkessel, S., Bröring, S., Omta, S. O., van Trijp, H. (2014). What determines ingredient awareness of consumers? A study on ten functional food ingredients. Food Qual. Pref., 32, 330-339.
 4. CBOS (2014). Zachowania żywieniowe Polaków (p. 1-22). Warszawa: CBOS.
 5. Dąbrowska, A., Babicz-Zielińska, E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hyg. Public Health, 46(1), 39-46.
 6. Dymkowska-Malesa, M., Szparaga, A. (2014). Ocena wiedzy żywieniowej konsumentów o żywności funkcjonalnej. Towarozn. Probl. Jak., 2(39), 50-55.
 7. Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Topolska, K., Cabała, A. (2015). Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w opinii klientów specjalistycznych sklepów z żywnością. Bromat. Chem. Toksykol., 48(2), 166-175.
 8. Fortifi ed/Functional Packed Food in Poland (2014a). Euromonitor International.
 9. Fortifi ed/Functional Packaged food in Germany (2014b). Euromonitor International.
 10. Functional foods market increases in size. Leatherhead Food Research November (2014). Retrieved Feb 20th 2015 from: http://www.leatherheadfood.com/functional-foodsmarket- increases-in-size.
 11. Górecka, D., Czarnocińska, J., Idzikowski, M. (2009). Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 4 (65), 320-326.
 12. Health and Wellness in Poland (2014a). Euromonitor International.
 13. Health and Wellness in Germany (2014b). Euromonitor International.
 14. Jeżewska-Zychowicz, M. (2009). Impact of beliefs and attitudes on young consumers' willingness to use functional food. Pol. J. Food Nutr. Sci., 59, 2, 183-187.
 15. Kljusuric, J., Cacic, J. (2014). Changes of young consumers perception regarding functional food - case of Croatia. J. Hyg. Eng. Design, 7, 61-65.
 16. Kowalik, J., Mierzejewska, A., Ziajka, S., Żulewska, J. (2011). Podstawy produkcji deserów mlecznych o właściwościach funkcjonalnych. In: Żywność projektowana. Designed food (part II, p. 7-22). Kraków: PTTŻ.
 17. Kudełka, W. (2011). Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka. In: M. G. Woźniak (Ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (p. 18, 292-293). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 18. Markovina, J. Cacic, J., Kljusuric, J. G., Kovacic, D. (2011). Young consumers' perception of functional foods in Croatia. Brit. Food J., 113(1), 7-16.
 19. Menrad, K. (2006). Consumers' attitudes and expectations concerning Functional Food. Germany: University of Applied Sciences of Weihenstephan.
 20. Pounis, G. D., Makri, S., Gougias, L., Makris, H., Papakonstantinou, M., Panagotakios, D. B., Kapsokefalou, M. (2011). Consumer perception and use of iron fortified foods is associated with their knowledge and understanding of nutritional issues. Food Qual. Prefer., 22(7), 683-688.
 21. Raport "Żywność funkcjonalna 2012 - czyli co ma Polak na talerzu" (2012). Retrieved May 3rd 2015 from: http://marketing-news.pl/message.php?art=32720
 22. Scientifi c concepts of functional foods in Europe-Consensus document (1999). Br. J. Nutr., 81(1), 1-27.
 23. The Food & Beverage Industry in Germany 2014/2015 (2015). Retrieved Feb 22nd 2015 from: http://www.gtai.com.
 24. Urala, N., Lahteenmaki, L. (2003). Reasons behind consumers functional food choices. Nutr. Food Sci., 33, 148-158.
 25. Waszkiewicz-Robak, B., Kulik, K., Bazarnik, M. (2015). Żywność funkcjonalna szansą rozwoju nauki o żywności i żywieniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności. In: M. Karwowska, W. Gustaw (Eds.), Trendy w żywieniu człowieka (p. 355-365). Kraków: Wyd. Nauk. PTTŻ.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.94
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu