BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świnarska Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Polityka jakości "Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach" Sp. z o.o. w aspekcie bezpieczeństwa pacjenta
Quality Policy of "Mazowiecki Szpital Wojewódzki W Siedlcach" Sp. z o.o. in the Patient Safety Aspect
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 69-84, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Jakość usług medycznych, Bezpieczeństwo, Szpitalnictwo, Studium przypadku
Quality of medical services, Security, Hospital service, Case study
Note
JEL Classification: I 18, L 15,
streszcz., summ.
Company
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
Abstract
W obecnych czasach jakość usług coraz częściej jest kwestią zwiększonego zainteresowania. Usługodawców ciekawią i intrygują wyznaczniki, jakimi kierują się ich klienci oraz kryteria ocen, którymi kierują się przy wyborze odpowiedniej dla nich oferty. Stale dążą do doskonalenia i poprawy jakości, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania konsumentów i zyskać przy tym jak największą przewagę konkurencyjną na danym rynku. Teraźniejsi klienci, z kolei są z pewnością o wiele bardziej świadomi i wyedukowani niż kiedyś. Mają coraz większe oczekiwania odnośnie jakości i świadczonych usług. W dobie globalizacji i silnego rozwoju przedsiębiorczego, zarówno w Polsce jak i na świecie, coraz ważniejsze dla organizacji staje się nie tylko odpowiednie sformułowanie i wdrażanie działań stale podnoszących jakość oferowanych usług, ale także tych podejmowanych przez firmy w celu budowania zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa pozyskiwanych klientów. Celem niniejszego artykułu jest uświadomienie wzajemnych zależności między oferowanymi usługami, a zaspokojeniem potrzeb i poczuciem bezpieczeństwa pacjentów. (abstrakt oryginalny)

In today's times, quality of service is increasingly a matter of increased interest. Service providers are curious and intriguing about their customers' demarcation and the criteria of their choice when choosing the right product. They constantly strive to improve and improve their quality to better meet consumer expectations and gain the most competitive advantage in the market. The present customers are certainly much more aware and educated than they used to be. They have an ever increasing expectation of quality and service. In the age of globalization and strong entrepreneurial development, both in Poland and in the world, it is becoming increasingly important for organizations not only to formulate and implement actions that constantly improve the quality of services offered, but also those undertaken by companies to build trust and a sense of customer safety. The purpose of this article is to raise awareness of the interdependence between the services offered and the needs and the sense of patient safety. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansell T., (1997), Zarządzanie jakością w sferze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 2. Bronakowski H., (2003), Rynek i nowy marketing, Wyższa Szkoła Zarządzania I Finansów w Białymstoku, Białystok.
 3. Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J., (2008), Servive Management, Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill International Edition.
 4. Gwizdak T., (2008), Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu, "Problemy pielęgniarstwa", tom 16, zeszyt nr 1, Gdańsk.
 5. Hernas Por. A., Gajda L., (2006), Systemy Zarządzania Jakością w organizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice.
 6. Hollins B., Shinkins S., (2006), Managing Service Operations: Design and Implementation, SAGE publications, Thou- sand Oaks.
 7. http://iso-norma.pl/system-zarzadzania-jakoscia-iso/polityka-jakosci [04.08.2017r.].
 8. http://www.inwestplan.pl/index.php?go=44 [04.08.2017r.].
 9. Kochen M., (1996), Medycyna Rodzinna, Niżankowski R (red.), Windak A., PZWL, wyd. I polskie, Warszawa.
 10. Komisja Europejska, Projekty wspierane ze środków UE promujące bezpieczną i skuteczną opiekę zdrowotną, Unia Europejska, 2014.
 11. Kotler Ph., (1999), Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 12. Kozar-Podkowa A., Kozar P., Czuryszkiewicz W., (2001), Jak badać poziom satysfakcji pacjentów, Służba Zdrowia, 78-79 (3073-3074).
 13. Krot K., (2008), Jakość i marketng usług medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 14. Lange O., (1959), Ekonomia polityczna, tom 1, Warszawa.
 15. Lisowski J.L., (1999), Określić satysfakcje klienta, "Marketing w praktyce", nr 5, Warszawa.
 16. Mała encyklopedia ekonomiczna, (1962), PWE, Warszawa.
 17. Murkowski M., Nowacki W., Koronkiewicz A., (1996), Zastosowanie standardów w programie akredytacji szpitali, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Zakład Szkolnictwa, Warszawa.
 18. Rogoziński K., (2005), Jakość usług w horyzoncie aksjologicznym, Problemy Jakości, nr 1, Warszawa.
 19. Sneszycka I., (1997), Koncepcja marketingowa w działalności organizacji wspierających zdrowie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 20. Tomasik T., Windak A., Król Z., Jacobs M., (1996), Wprowadzenie do procesów poprawy jakości w medycynie rodzinnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne, Kraków.
 21. Toruński J., (2009), Zarzadzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wyd. II, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce.
 22. Toruński J., (2011), Zarządzanie Jakością świadczenia usług doradczych na przykładzie Ośrodka Doradztwa Rolniczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach" Nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce.
 23. Toruński J., (2012), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Monografie Nr 131, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 24. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, art. 3 i 4.
 25. Wewnętrzne materiały Wojewódzkiego Szpitala Mazowieckiego Sp. z.o.o. w Siedlcach
 26. Zeller P., W. Kapala, (2004), Miejsce klienta w procesie oceny jakości usług medycznych, "Problemy Jakości", nr 1, Warszawa.
 27. Zieliński G., (2012), Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce, "Zarządzanie i Finanse" 3/1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.037
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu