BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Optymalizacja kosztów pracy poprzez zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w jednostkach publicznych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 142-152, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Rachunek kosztów, Sektor publiczny, Koszty pracy, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Public finance, Cost accounting, Public sector, Labour costs, Disabilities employment activity
Company
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Abstract
Zatrudnienie pracownika wiąże się z ponoszeniem przez pracodawcę kosztów związanych z pracą, które noszą miano kosztów pracy. Występują one w każdym sektorze gospodarki - czy to prywatnym, czy publicznym. Wśród licznych interpretacji pojęcia optymalizacja, prezentowanych w literaturze przedmiotu, autorka nie znajduje publikacji poświęconych optymalizacji kosztów za pomocą zatrudniania w jednostce niepełnosprawnych pracowników i w związku z tym celem artykułu jest wskazanie możliwości optymalizacji kosztów pracy poprzez zatrudnianie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, z punktu widzenia rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Dla osiągnięcia powyższego celu przeprowadzono krytyczną analizę regulacji prawnych oraz literatury przedmiotu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Główny Urząd Statystyczny, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.
 3. Hryszkiewicz D., Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznej, "Nauka Gospodarka Społeczeństwo", nr 1(4), 2012.
 4. Klimkiewicz L., Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 5. Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A., Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004.
 6. Kulicki J., Koszty zatrudniania pracowników, ODDK, Gdańsk 2003.
 7. Lotko M., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 720, "Problemy zarządzania, finansów i marketingu", nr 26, Szczecin 2012.
 8. Rotkiewicz M., Optymalizacja kosztów pracy, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 289 z późn. zm.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2010 r., nr 208, poz. 1375 z późn. zm.
 11. Słownik pojęć stosowanych w statystyce publicznej dostępny w: http://stat.gov.pl/ metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2961, pojecie.html z dnia 07.03.2016 r.
 12. Stanowisko Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. znak: FS10/063/14/565/ SAA/11/8246 w sprawie interpretacji art. 26b ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm., http://www.pfron.org.pl/pl/aktualnosci-sodir/1374,dok.html (dostęp: 28.02.2016).
 13. Stępień K., Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, 2005.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 885 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2014 r., nr 0, poz. 1202 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1047 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2014 r., nr 0, poz. 1111 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz.U. nr 46, poz. 201 z późn. zm.
 20. Zając M., Struktura kosztów pracy oraz ich wpływ na wynik finansowy - analiza porównawcza danych wybranych jednostek gospodarczych. Rozdz. 1. Zakres kosztów pracy w jednostce gospodarczej, Praca licencjacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013.
 21. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/25388,urzedy-z-pieniedzy-na-etaty-zaplaca-kary-do-pfron.html [online], aktualizacja 09.07.2008 (dostęp: 07.03.2016).
 22. http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387516, Wydatki-i-koszty-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych.html [online], aktualizacja 11.10.2011 (dostęp: 07.03.2016).
 23. http://sjp.pwn.pl/slowniki/optymalizacja.html (dostęp: 25.02.2016).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu