BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Majchrzak-Lepczyk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Innowacyjne rozwiązania w dystrybucji alkoholi
Innovative Solutions in the Distribution of Spirits
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 5, s. 8-14, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Dystrybucja, Innowacje, Handel elektroniczny, Preferencje konsumenta, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Rynek napojów alkoholowych, Smart convenience
Distribution, Innovations, e-commerce, Consumer preferences, Supply Chain Management (SCM), Alcoholic beverages market, Smart convenience
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamizm zachodzących w handlu zmian jest między innymi rezultatem wprowadzania innowacji, z jednej strony determinujących sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, z drugiej tworzących nowe możliwości dokonywania zakupów. Źródeł innowacji jest wiele, a sposób ich wdrożenia zależy od inwencji menedżerów. Dlatego różny może być zakres wprowadzonych do systemu dystrybucji zmian, jak również sposób ich oddziaływania na rynek i konsumentów. Najczęściej istota innowacji odnosi się do nowości i oryginalności przynoszących określoną korzyść. W tym drugim przypadku trzeba mieć na uwadze potrzeby - nierzadko specyficzne - konsumentów czy raczej smakoszy alkoholi. Tak też autorzy rozumieją innowację w niniejszym artykule, którego celem jest zaprezentowanie oryginalnych rozwiązań w dystrybucji alkoholi, z uwzględnieniem zmian po stronie procesów, jak i wartości, jaką generują one dla klienta. Konstrukcja tekstu pozwoli zaprezentować wybrane obszary, w których dokonują się wzmożone przeobrażenia. Związane są one bardzo często z postępem technologicznym, który uwalnia inwencję menedżerów i czyni możliwym realizację wielu dotąd nierealnych modeli biznesowych. Szczególna uwaga będzie zwrócona ku coraz śmielej rozwijającej się idei smart convenience oraz zintegrowanym kanałom sprzedaży (ang. omnichannel). (abstrakt oryginalny)

Dynamism of changes taking place in trade is, among others, the result of innovation. They alter the mode of operation of enterprises on the one hand, and create new shopping possibilities. Sources of innovation are many, and the way they are implemented depends on the creativity of managers. Therefore, they may result in a different range of changes made to distribution system, as well as they may differently impact market and consumers. Innovation most often refers to the novelty and originality bringing a certain benefit. In the latter case, you have to have in mind consumer needs that are often unique in case of connoisseurs of spirits. So the authors understand innovation in this paper, the aim of which is to present original solutions in the distribution of spirits, taking into account process changes and the value that they generate for the customer. The structure of the text will present some of the areas which exhibit increased transformation. They are very often connected with the technological advances that releases managers' creativity and makes possible new business models. Particular attention will be paid to the idea of smart convenience and omnichannel sales which are boldly expanding now. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. AstraPouch (2015a). Drink outside the box, http://astrapouch-na.com/products/ (13.06.2016).
 2. AstraPouch (2015b). Drink outside the box, http://astrapouch-na.com/advantages/ (13.06.2016).
 3. Collins, J. (2005). Wine bottles get corked with RFID, http://www.rfidjournal.com/articles/view? 2117 (07.07.2016).
 4. Dixler, H. (2014), Watch a Drone Deliver Champagne to an Alpine Bar, http://www.eater.eom/2014/l/17/6295035/watch-a-drone-deliver-champagne-to-an-alpine-bar (01.06.2016).
 5. Dobosz, A. (2014). Kanały sprzedaży alkoholi. Rynki Alkoholowe, (8), 34-35.
 6. Druś, A. (2016). Lotnicze pokłady winem płynące. Puls Biznesu, 7 kwietnia, 20.
 7. Frankowska, M., Jedliński, M. (2011). Efektywność systemu dystrybucji. Warszawa: PWE.
 8. Fost, M. (2012). E-Commerce-Strategien fur produzierende Unternehmen. Wiesbaden: Springer Gabler.
 9. Gemius (2015). E-commerce w Polsce 2015, https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (13.03.2016).
 10. Griffiths, S. (2015). The smart bottle that'talks' to drinkers: Sensors on label send targeted adverts with the help of a phone, http://www.daily- mail.co.uk/sciencetech/article-2978896/The-smart-BOTTLE-talks-drinkers-Sensors-label-send-targeted-adverts-help-phone.html (16.03.2015).
 11. Igliński, H., Szymczak, M. (2015). Rola bezzałogowych statków powietrznych w funkcjonowaniu zwinnych łańcuchów dostaw. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (6), 160-161.
 12. Krolfifer, A. (2013). Drone delivers wine, https://www.youtube.com/watch7v=m4BVP-irrVo (02.06.2016).
 13. Nuvino (2016). Wine for one. Wine for all, http://www.npuvino.com/(13.06.2016).
 14. Puls Biznesu (2016a). Domorośli fałszerze płoszą rynek wina. 30 maja, 20.
 15. Puls Biznesu (2016b). Puls dnia. Puls Biznesu, 19 kwietnia, (4).
 16. Przyswa, E. (2014). Choosing a Fraud-Prevention System Take a closer look at RFID and NFC technologies for wine anti-counterfeiting, "Wine and Dvines" October, http://www.winesandvines.com/template.cfm7section=features&content=139571 (03.06.2016).
 17. Sociomantic Labs (2016). Barometr e-commerce 2016. Warszawa: Sociomantic Labs.
 18. Szczepańska, M. (2016). Jak szybko, ale powoli nakarmić Polaków. Puls Biznesu, 23 maja, (28).
 19. Szumilak, J. (red.) (2007). Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 20. Szymczak, M. (2015a). Idea smart convenience w łańcuchach dostaw produktów żywnościowych. Logistyka, (3), 13-16.
 21. Szymczak, M. (2015b). Ewolucja łańcuchów dostaw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu