BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartosiewicz Sławomir (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie
Process Optimization Warehouse Enterprise
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 5, s. 23-32, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
System logistyczny, Zarządzanie magazynem, Efektywność techniczna, Analiza wskaźnikowa
Logistic system, Warehouse management, Technical efficiency, Ratio analysis
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny również w wersji elektronicznej na płycie CD "Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej - teoria i praktyka"
Abstract
Celem artykułu analiza procesów optymalizacji magazynowych w wybranym przedsiębiorstwie. Problem badawczy wyrażona następujące pytanie: Jaki wpływ ma odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni użytkowej magazynu w przedsiębiorstwie X na efektywność realizowanych procesów magazynowych? Podczas opracowania tego artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza literatury i dokumentów przedsiębiorstwa, synteza, wnioskowanie oraz narzędzie badawcze, jakim była analiza wskaźnikowa. Artykuł składa się ze wstępu kreślącego ideę rozważań problemów podjętych w opracowaniu, części głównej dotyczącej ujęcia teoretycznego systemu magazynowania, charakterystyki przedsiębiorstwa, analizy i oceny zagospodarowania przestrzeni użytkowej magazynu przedsiębiorstwa X oraz koncepcji poprawiającej efektywność eksploatowanego magazynu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to optimize warehouse processes in the selected company. The research problem is expressed in the form of a question is: What impact has the appropriate use of space usable storage in the enterprise X on the effectiveness of the processes of storage? During the development of this article we use the following research methods such as literature analysis and business documents, synthesis, reasoning and research tool, which was a ratio analysis. The article consists of an introduction describing a trajectory idea reflection of concerns in the development, part of the main theoretical approach on the storage system, the characteristics of the company, analysis and evaluation of the development of usable storage company X and the concept of improving the efficiency of operated warehouse. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz, S. (2015). Assessment of the warehouse management in an industry logistics Centre using indexing methods. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (9).
  2. Bartosiewicz, S., Oziębło, M. (2015). Innowacyjne podejście procesowe w gospodarce magazynowej branżowego centrum logistycznego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie (t. XVII), (7), część II.
  3. Bartosiewicz, S., Oziębło, M. (2016). Wybór lokalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie (t. XVI), (11), część I.
  4. Dudziński, Z., Kizyn, M. (2002). Vademecum gospodarki magazynowej. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
  5. Niemczyk, A. (2008). Zapasy i magazynowanie (t. II). Poznań: Biblioteka Logistyki.
  6. PN-81/B-01012 Budowle magazynowe. Podział, nazwy i określenia.
  7. Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Biblioteka Logistyka.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu