BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rostek Katarzyna (Warsaw University of Technology, Poland), Skala Agnieszka (Warsaw University of Technology, Poland)
Title
Differentiating Criteria and Segmentation of Polish Startup Companies
Kryteria różnicujące i segmentacja polskich przedsiębiorstw startupowych
Source
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 192-208, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Challenges of Entrepreneurship
Keyword
Przedsiębiorstwo typu start-up, Innowacyjność przedsiębiorstw, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Segmentacja, Wyniki badań
Startup, Enterprise innovation, Enterprises study, Questionnaire survey, Segmentation, Research results
Note
JEL Classification: L26
summ., streszcz.
Abstract
Prezentowane w artykule wyniki są pierwszym polskim badaniem startupów, które uchodzą za źródło innowacji o coraz większym znaczeniu w gospodarce kraju. Efektywne wsparcie tej grupy ze strony państwa wymaga pogłębionej wiedzy na temat najważniejszych cech, które ją charakteryzują, na przykład lokalizacji, stosowanych form prawnych, zatrudnienia i jego form, źródeł zasobów finansowych i innych, skłonności do eksportu czy źródeł innowacyjności. Dlatego celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie oraz dokonanie charakterystyki populacji podmiotów gospodarczych uznanych według zastosowanych kryteriów za polskie startupy. W tym celu stworzono bazę tych podmiotów, autorską ankietę badawczą oraz przeprowadzono ogólnopolskie badanie ankietowe we współpracy z fundacją Startup Poland. Następnie wykonano analizę segmentacyjną prowadzącą do wydzielenia wyróżniających się grup klasyfikacyjnych oraz zidentyfikowania istotnych cech w każdej z grup. Przedstawione wyniki badań stanowią inaugurację regularnych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The results presented in the article are the first Polish analysis of start-ups, which are considered as a source of innovation and which are gaining in importance in the country's economy. In order for the country to efficiently support this group, more insight into the most important features characterizing it, for instance location, used legal forms, employment and its forms, sources of financing and other resources, propensity to export or sources of innovation must be gained. Thus, the conducted study was aimed at identifying and characterizing the population of economic entities considered as Polish startups according to applied criteria. In order to do so, a database of those entities was created, an original research questionnaire was prepared and a nationwide survey was conducted in collaboration with the Startup Poland Foundation. Subsequently, a segmentation analysis was performed in order to isolate conspicuous classification groups and to identify important features in each group. The presented research results constitute the beginning of regular analyses in that scope. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aulet, B. (2013). Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. John Wiley & Sons.
 2. Aulet, W. and Murray, F. (2013). A Tale of Two Entrepreneurs: Understanding Differences in the Types of Entrepreneurship in the Economy. Available at SSRN 2259740.
 3. Blank, S. and Dorf, B. (2012). Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 4. Bursiak, L. (2013). Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji organizacyjnej oraz finansowej ośmiu wybranych firm start-up. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, (2), 5-15.
 5. Bursiak, L. (2014). Dynamika kreacji firm start-up w wybranych krajach europejskich w latach 2007-2013. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, (2), 5-16.
 6. Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych: jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 7. Cieślik, J. (2014). Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (3), 4-16.
 8. Deloitte (2016). Raport: Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Deloitte.
 9. Damodaran, A. (2009). Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges. Stern School of Business, New York University.
 10. Gemzik-Salwach, A. (2014a). Wpływ kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 300(2), 99-109.
 11. Gemzik-Salwach, A. (2014b). Wykorzystanie metody Dave'a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 300(2), 111-122.
 12. Glinka, B. and Pasieczny, J. (2015). Tworzenie przedsiębiorstwa: szanse, realizacja, rozwój. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Isenberg, D. (2012). Focus Entrepreneurship Policy on Scale-up, Not Start-up. Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr. org/2012/11/focus-entrepreneurship-policy (21.04.2016).
 14. Konopka, P. and Roszkowska, E. (2015). Zastosowanie metody UTA do wspomagania podejmowania decyzji o finansowaniu startupów działalności gospodarczej. Optimum. Studia ekonomiczne, 3(75), 138-153.
 15. Łuczak, K. (2014). Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (70), 79-87.
 16. Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja Gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy. In: J. Gajewski, W. Paprocki, and J. Pieriegud (eds), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
 17. Ries, E. (2011). Metoda Lean Startup. Gliwice: Helion.
 18. Skala, A. and Gieżyńska, K. (2016). Translating Digital into High-tech Economy. In: K. Sledziewska (ed.), Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation (pp. 11-32). Warszawa: DELab UW.
 19. World Bank (2015). Increasing Entrepreneurship in the Digital Economy, Innovation & Entrepreneurship. World Bank.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu