BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszewski Michał (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Dopuszczalność wymierzenia kary pieniężnej za zbyt późne złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zatwierdzenie taryfy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r. III SK 6/15
Admissibility of Imposing a Fine for Late Submission of the Application for Approval of Tariffs by the Energy Company. Gloss to the Supreme Court's Judgment of 13 January 2016. III SK 6/15
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 4, s. 68-82, bibliogr. 19 poz.,
Keyword
Sąd Najwyższy, Ochrona konkurencji, Ochrona konsumenta, Prawo energetyczne
Supreme Court, Competition protection, Consumer protection, Energy law
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Glosa krytycznie odnosi się do rozstrzygnięcia podjętego przez Sąd Najwyższy. Omawia ona poglądy doktryny i orzecznictwa w sprawie, wskazując na mankamenty w rozumowaniu przedstawionym przez SN w uzasadnieniu wyroku.(abstrakt oryginalny)

Gloss is critical of the decision taken by the Supreme Court. It discusses the views of doctrine and jurisdiction, pointing to the flaws in the reasoning of the Supreme Court in the grounds of the judgment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, Bydgoszcz-Katowice 2007.
 2. Jaroszyński T., Komentarz do ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.05.62.552), w zakresie zmian do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.03.153.1504), LEX/el., 2005.
 3. Muras Z., Swora M. (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2010.
 4. Kaczocha M., Glosa do wyroku s. apel. z dnia 14 stycznia 2014 r., VI ACa 566/13, LEX/el. 2015.
 5. Palarz H., Prawo energetyczne z komentarzem, Gdańsk 2000.
 6. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2004 r. III SK 30/04, OSNP 2005/4/59.
 7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r. III SK 7/07, OSNP 2008/15-16/241.
 8. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2010 r. III SK 42/09, LEX nr 602068.
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2011 r. III SK 10/11, LEX nr 1101332.
 10. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2015 r. III SK 24/13, LEX nr 1408196.
 11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2008 r. VI ACa 669/08, niepubl.
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 r. VI ACa 1510/11, LEX nr 1213383.
 13. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014 r.VI ACa 566/13, LEX nr 1425598.
 14. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia z 25 listopada 2014 r., VI ACa 152/14, niepubl.
 15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r.VI ACa 915/14, LEX nr 1712705.
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2015 r. VI ACa 1707/14, LEX nr 1956783.
 17. Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 21 lipca 1999 r. XVII Ame 24/99, "Wokanda" 2000, 11(56).
 18. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia 2009 r. XVII AmE 136/08, LEX nr 1727308.
 19. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 grudnia 2008 r. XVII AmE 24/08, niepubl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.131
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu