BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Title
Analiza gospodarki zapasami w przemyśle hutniczym
Analysis of Inventory Management in Steel Industry
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 6, s. 10-17, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zapasy, Zarządzanie zapasami, Przemysł hutniczy
Inventories, Inventory management, Smelting industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono system gospodarki zapasami w przemyśle hutniczym. W systemie magazynowania uwzględniono przebieg technologicznego procesu produkcji stali. Podano podstawowe sposoby składowania zapasów w przedsiębiorstwach hutniczych. Strukturę zapasów przedstawiono na podstawie danych statystycznych. Dane użyte w analizie to wyniki rocznych wartości zapasów w przemyśle hutniczym. Przedstawiono dane dotyczące wartości zapasów ogółem i według poszczególnych kategorii: materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe. Zakres czasowy analizy obejmował lata 2000-2015. Celem artykułu było przedstawienie trendów zmian dotyczących poziomu zapasów hutniczych. (abstrakt oryginalny)

The article presents a system for storage management in the steel industry. The storage system takes into account the course of the technological process of steel production. Given basic ways of storing inventory in steel companies. The structure of the stocks are based on statistical data. The data used in the analysis of the results of the annual value of the stocks in the steel industry. We present data on the value of inventories in total and by individual categories: materials, work in progress, finished goods. The time range analysis covered the period 2000-2015. The aim of the article was to present trends in the level of inventories in steel industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
  2. Compton, H.K., Jessop, D. (1989). Dictionary of Purchasing and Supply Management. London: Pitman.
  3. Gajdzik, B. (2013). Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych w zestawieniach statystycznych i badaniach empirycznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (monografia).
  4. Lysons, K. (2004). Zakupy zaopatrzeniowe. Warszawa: PWE.
  5. Gajdzik, B. (2014). Crisis management in the metallurgical enterprises. Metalurgija 3(53), 391-394.
  6. Gajdzik, B. (2016). Sieciowa organizacja grup kapitałowych w krajowym sektorze hutniczym. Gliwice: Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 1(33), 5-22.
  7. Kardas E., Budzik R. (2011). Planowanie wielkości zapasów materiałowych na wydziale wielkopiecowym. Logistyka (2), 257-266.
  8. White L. (1985). JIT - What is it and how does if affect DP? Computer World, June, 41-42.
  9. Konstanciak E. (2007). Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych pracy wielkiego pieca na wydajności wskaźniki ekonomiczne procesu. Praca doktorska pod kierunkiem W. Waszkielewicza, Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
  10. Przemysł stalowy w Polsce, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach, roczniki, dostęp: high.org.pl
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu