BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makieła Zbigniew Jan (Uniwersytet Jagielloński), Pałka Elżbieta (Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi, Dąbrowa Górnicza)
Title
Determinanty przedsiębiorczości i innowacyjności akademickiej
Determinants of Entrepreneurship and Academic Innovation
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 438-450, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość akademicka, Innowacje, Inkubatory przedsiębiorczości, Regulacje prawne
Academic entrepreneurship, Innovations, Enterprise incubators, Legal regulations
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Głównym celem publikacji są determinanty przedsiębiorczości akademickiej, które przełamują dość powszechny schemat myślenia, że prowadzenie własnego przedsiębiorstwa jest sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym samym trudne do przyjęcia dla środowiska naukowego. Propozycja modelu "uniwersytetu trzeciej generacji", zakłada poszerzenie dotychczasowych działań statutowych obejmujących edukację i badania naukowe o aktywne wspieranie przedsiębiorczości (dla odróżnienia od uczelni średniowiecznej, opartej wyłącznie na funkcjach edukacyjnych i poszerzonej o działalność naukowo-badawczą - modelu Humboldtów na początku XIX w.). Pojawia się koncepcja przedsiębiorczego uniwersytetu. (abstrakt oryginalny)

Academic entrepreneurship breaks down a fairly common pattern of thinking that running a business and trying to commercialize is contrary to the principles of research and therefore inappropriate for the scientific community. The new approach results in the development of a model of the "third generation university", which aims to broaden the existing statutory activities of education and research into active entrepreneurship (to distinguish it from the medieval university, based solely on educational functions and research-enhanced Humboldt Early nineteenth century). The concept of entrepreneurial university emerges. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bąkowski, A., (red.) (2005). Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. Warszawa: PARP.
 2. Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.), (2012). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PARP.
 3. Besler, M. (red.), (2009). Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni. Rzeszów: Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie.
 4. Drozdowski, R., (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 5. Drucker, P.F., (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 6. Makieła, Z., (2016). Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, [w:] J. Kaczmarek, P. Litwa (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 7. Makieła, Z., (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, Region w warunkach konkurencji. Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck.
 8. Matusiak, K.B. (red.) (2011). Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 9. Matusiak, K.B. (red.) (2010). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa PARP.
 10. Ustawa z dnia 27.07.2005, Prawo o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw 2005 nr 164 poz. 1365.
 11. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, http://aipslask.pl/, [dostęp 8.05.2017]
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu