BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasowicz Stanisław (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej
New Challenges for Science, Advisor y Services and Agricultural Practice
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 121-126, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Nauka, Doradztwo rolnicze, Transfer wiedzy, Rolnictwo
Science, Agricultural advisory, Knowledge transfer, Agriculture
Note
JEL Classification: Q16, Q55, Q57
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie na przykładzie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach nowych wyzwań stojących obecnie przed nauką, doradztwem i praktyką rolniczą. Z badań IUNG-PIB wynika, że polskie rolnictwo charakteryzuje się dużą dynamiką i wielokierunkowością zmian. Przed tym działem gospodarki pojawiają się nowe wyzwania, których podejmowanie i realizacja wymagają współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą oraz stałego doskonalenia procesów transferu wyników badań naukowych do różnych grup odbiorców.(abstrakt oryginalny)

Based on the activities of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy, new challenges for science, consulting services and agricultural practice are presented. In addition to the determinants of the global principles of the EU's Common Agricultural Policy and the concept of sustainable development, the current state of Polish agriculture and its differentiation by regions and groups of farms are also the premises of the new challenges. The analysis was based on the plans, reports from research activity and employee publication lists for the years 2012-2016. It was found that IUNG-PIB as a research institute supervised by the Ministry of Agriculture and Rural Development sees new challenges and priorities and supports their implementation through research and development. The condition for using research results as support for agricultural development is to improve the efficiency of knowledge transfer to consulting services and agricultural practice.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chyłek Eugeniusz, Mikołajczyk Marcin, Niepytalski Tomasz. 2017. "Rola polityki rządu w odniesieniu do usług doradczych". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 99-113.
 2. Chyłek Eugeniusz, Rzepecka Monika. 2011. "Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów". Polish Journal of Agronomy IUNG-PIB Puławy 7: 3-13.
 3. GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa: GUS.
 4. IUNG-PIB. 2017a. Sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej w roku 2016. Puławy: IUNG-PIB.
 5. IUNG-PIB. 2017b. Program działalności naukowo-badawczej w roku 2017. Puławy: IUNG-PIB.
 6. Kopiński Jerzy, Matyka Mariusz. 2016. "Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 57-79.
 7. Krasowicz Stanisław. 2011. "Regionalne zróżnicowanie rolnictwa a kierunki działalności doradczej w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XIII (3): 147-152.
 8. Krasowicz Stanisław. 2015. "Programy wieloletnie jako wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa". Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 210-216.
 9. Krasowicz Stanisław. 2016. "Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 138-144.
 10. Madej Andrzej. 2016. "Ocena zmian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach 2004-2014". Studia i Raporty IUNG-PIB 47 (1): 55-82.
 11. MRiRW. 2012. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i i Rozwoju Wsi.
 12. Skórnicki Henryk. 2013. Czynniki ograniczające wprowadzanie innowacji do praktyki rolniczej. [W] Rola nauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa, 177-190. Puławy: IUNG-PIB.
 13. Wiatrak Andrzej Piotr. 2009. Wyniki badań jako produkt rynkowy. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych. Puławy: IUNG-PIB.
 14. Zarychta Mariusz. 2013. "Działania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej". Studia i Raporty IUNG-PIB 33 (7): 9-43.
 15. Zawalińska Katarzyna. 2009. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1171
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu