BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pakulska Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Poniatowska-Jaksch Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Geobiznes
Geobusiness
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 2, s. 9-20, rys., wykr., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Biznes plan, Przedsiębiorstwo, Modele biznesowe
Business activity, Business plan, Enterprises, Business models
Note
strescz., summ.
Abstract
Rewolucja informacyjna sprawiła, że przedsiębiorstwa działają zarówno w przestrzeni tradycyjnej, jak i wirtualnej. Ten drugi wymiar zmienia istniejące w przeszłości modele biznesu, a tym samym implikuje konieczność nieco odmiennego niż w czasach rewolucji przemysłowej spojrzenia na znaczenie otoczenia i jego rolę w kształtowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa. W artykule została przedstawiona autorska propozycja analityczna holistycznego spojrzenia na biznes, określona jako geobiznes. U podstaw tej koncepcji znajdują się trzy założenia: każda działalność gospodarcza prowadzona jest w geoprzestrzeni, rynek, na którym konkurują przedsiębiorstwa, ewoluuje w kierunku rynku otwartego, pomiędzy geoprzestrzenią i biznesem istnieją silne współzależności. (abstrakt oryginalny)

The information revolution has caused that the companies operate both in the traditional and virtual space. This second dimension changes the business models of the past, and thus implies the necessity to look slightly different on the meaning of the environment and its role in shaping the competitive advantages of the company than during the industrial rev-olution. This article presents an original analytical proposal of a holistic approach to busi-ness, referred to as geobusiness. At the core of this concept, there are three assumptions: each economic activity is carried out in geospace, the market on which the companies compete evolves into an open market, geospace and business are strongly interdepend-ent(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accenture [2016], Accenture Technology Vision 2016, Report, www.accenture.com/pl-pl/insight- technology-trends-2016, dostęp 12/11/2016.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. [2007], Mikroekonomia, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Chen St. [2005], Strategic Management of e-Business, West Sussex, John Wiley & Sons Ltd.
 4. Cieślik J. [2011], Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 5. Dobbs R., Ramaswamy S., Stephenson E., Viguerie S.P. [2014], Management intuition for the next 50 years, McKinsey & Company, September.
 6. Hatch M. [2002], Teoria organizacji, Warszawa, PWN.
 7. Hirt M., Willmott P. [2014], Strategie principles for competingin the digitalage, McKinsey & Company.
 8. Hook L. [2016], Review - fThe Sharing Eeonomy\ by Arun Sundararajan, "Financial Times", June 22
 9. IBnGR [2013], Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013, raport, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Warszawa.
 10. Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong V. [2002], Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa, PWE.
 11. Kuciński K. [2013], Geograficzna perspektywa gospodarki, w: Geografia ekonomiczna, K. Kuciński (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business.
 12. McKinsey [2011], Internet matters: The NeTs sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, Report McKinsey Global Institute, May.
 13. McKinsey [2012], Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation, Report, McKinsey Global Institute, November.
 14. Nottebohm O., Manyika J., Bughin J., Chui M., Syed A.R. [2012], Online and upcoming: The Inter- netś impact on aspiring countries, Mc Kinsey Global Institute.
 15. Olanrewaju T., Smaje K., Willmott P. [2014], The seven traits of effective digitalenterprises, McKinsey & Company, May.
 16. PAIiIZ [2015], Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015, raport, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa.
 17. Pakulska T. [2014], Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki cyfrowej, w: Gospodarka w sieciach relacji, R. Sobiecki (red.), Lublin, KUL.
 18. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. [2009], Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. [2015], Non-Equity Modes as International Business Strategy. From Ownership to Control, Lambert Academic Publishing.
 20. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. [2016], Dekompozycja globalnego łańcucha wartości jako narzędzie realizacji strategii, w: Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 21. Teluk T. [2004], ITw firmie, Gliwice, Helion.
 22. WEB Index [2016], http://thewebindex.org, dostęp 12/11/2016.
 23. WEF [2016], The Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, http://reports. weforum .org/global-competitiveness-report-2015-2016, dostęp 12/11/2016.
 24. Wielki J. [2012], Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 25. World Bank [2016], Doing Business, Report, World Bank, www.doingbusiness.org/reports/global- reports/doing-business-2016.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4674
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu