BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Determinanty wyników finansowych i siły kapitałowej sektora bankowego
Determinants of financial results and capital strength of the banking sector
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 2, s. 32-39, wykr., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Finanse, Gospodarka, Akumulacja kapitału
Banking sector, Finance, Economy, Capital formation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wynik finansowy netto osiągnięty przez sektor bankowy w I kwartale 2016 roku był niższy o 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. Takie wyniki związane były z pogorszeniem się różnego typu warunków, w jakich banki funkcjonowały. Celem artykułu jest wskazanie głównych determinantów kształtujących wyniki finansowe sektora bankowego, a także ukazanie wpływu osiąganych wyników finansowych banków na sytuację kapitałową tego sektora, w tym na współczynniki adekwatności kapitałowej. (abstrakt oryginalny)

The net financial result archived by the banking sector in the first quarter of 2016 was lower by 23 % in relation to the same period of 2015. Such results were associated with the deterioration of various conditions under which the banks functioned. The aim of this article is to indicate the main determinants that shape financial results of the banking sec-tor, and to present the impact of financial results achieved by the banks on the capital situation of this sector, including capital adequacy ratios.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Komisja Nadzoru Finansowego [2015], Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków, Warszawa, s. 4-5.
 2. Pyka A., Cichy J. [2016], Sytuacja kapitałowa banków spółdzielczych na tle sektora bankowego, w: Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, L. Bednarczyk, K.J. Sadurski (red.), Radom, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", s. 93-106.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
 4. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [2015], Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2015, Warszawa, s. 12-13.
 5. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [2016 a], Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, Departament bankowości komercyjnej i specjalistycznej oraz instytucji płatniczych, Warszawa., s. 3-4, 7.
 6. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [2016 b], Informacja o sytuacji banków w 1 kwartale 2016, Warszawa, s. 9-12.
 7. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [2016 c], Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2016 r., Warszawa 2016, s. 4.
 8. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [2016 d], Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2016r, Wydział Analiz Sektora Bankowego, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, Warszawa, s. 9.
 9. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, Dz.U. z dn. 20 listopada 2015, poz. 1925.
 10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 2170.
 11. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. z 15 stycznia 2016 r., poz. 68
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4676
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu