BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabor-Smardzewska Agnieszka (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Title
Menedżerowie wobec oporu pracowników w procesie realizacji zmian
Managers to the Resistance of Workers in the Implementation Process of Changes
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 67-84, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Menedżer, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Odporność na zmiany
Manager, Human Resources Management (HRM), Resistance to changes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zjawiska występującego w organizacji, jakim jest opór wobec zmian. Przedstawiono w nim propozycje działań menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmiany, mające na celu osłabienie, bądź eliminację oporu pracowników. Działania te obejmują: dokładne informowanie pracowników o charakterze, zakresie i konsekwencji wprowadzanej zmiany; identyfikowanie przyczyn i rodzaju oporu pracowników wobec wdrażanej zmiany; opracowanie i przeprowadzenie działań mających na celu przełamywanie, ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie oporu pracowników. W artykule omówiono poszczególne działania, ich cel oraz przykładowy sposób realizacji. (abstrakt oryginalny)

Article concerns a phenomenon appearing in organization, which is resistance to changes. It related the activities of managers responsible for the implementation of the changes, aimed at weakening or elimination of resistance workers. These activities include: accurate informing employees of the nature, extent and consequences of entering the changes; identify the causes and types of resistance workers against implemented changes; develop and carry out activities aimed at breaking down, reducing or eliminating resistance workers. This article discusses various actions, their purpose and an example implementation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J., Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 3. Centkowska M., Podstawy teoretyczne oporu wobec zmian w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
 4. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Spółka, Warszawa 1997.
 5. Czerska M., Klasyfikacja zmian, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarzadzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 6. Ford J.D., Ford L. W., Rozszyfrowywanie oporu wobec zmian, "Harward Business Review Polska'', październik 2010.
 7. Makin P., Cooper C., Cox Ch, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarzadzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 286.
 8. Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa 2007.
 9. Projektowanie systemów zarzadzania, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 10. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 11. Rudolf J., Opór przeciwko zmianie - wiatr w oczy czy wiatr w żagle?, Gazeta MSP, 2012.
 12. Senge P., Piąta dyscyplina, ABC, Warszawa 1998.
 13. Spector B., Wprowadzanie zmiany w organizacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 14. Wendt R., Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek., Dom Wydawniczy Zacharek, Warszawa 2010.
 15. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
 16. Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, wyd. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2006.
 17. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002.
 18. Ziemniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
 19. Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządcze instrumenty doskonalenia i rozwoju organizacji, red. J. Skalik, J. Kacała, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 20. Zając Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu